Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2020 г. на „Национална компания Индустриални зони” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 19.11.2020

П Р О Т О К О Л

Днес 09.11.2020 г. Комисията назначена със Заповед № РД-16-324/15.04.2020 година на министъра на икономиката, да разглежда, оценява и класира получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2020 г. на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София и консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. на групата „Национална компания индустриални зони“.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Румяна Граховска, Ралица Григорова и Николай Методиев. Отсъства Силвия Таскова.

1. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-00-49/05.11.2020 г., изпълнителният директор на „НКИЗ“ ЕАД е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на индивидуалния годишен финансов отчет на „НКИЗ“ ЕАД за 2020 г. и консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. на дружествата от групата „НКИЗ“ ЕАД, гр. София.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, изменена и допълнена с № РД-16-1096/12.12.2015 г., изм. и доп. С РД-16-1219/11.10.2018 г., изм. и доп. с РД-16-1369/14.11.2018 г. изм. и доп. с РД-16-109/29.01.2019 г., към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Труд” от 20.10.2020 г., 6 (шест) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

На основание гореизложеното, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Маргарита Ташева Радева, гр. София – диплом № 0134 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 2 500 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 600 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 250 часа.

2. Одиторско дружество „АБВП – ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София, № 0165 от списъка на одиторските дружества, членове на „ИДЕС“.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 2 400 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 530 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 200 часа.

3. Регистриран одитор Светослав Димитров Димитров, гр. София, диплом № 0776 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 2 400 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 700 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 350 часа.

4. Регистриран одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив – диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 2 000 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 800 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 360 часа.

5. Регистриран одитор Мария Даскалова, гр. София – диплом № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 2 250 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 710 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 360 часа.

6. Регистриран одитор Таня Велинова Божилова, гр. София – диплом № 0279 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

– Обща цена на одита – 7 337 лв., без ДДС;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 243 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 91 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Маргарита Ташева Радева, гр. София:

– Обща цена за одита – 5,60 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,50 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,69 т.

– Обща оценка на офертата – 7,79 т. – 4-то място

2. По офертата на ОД „АБВП – ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София:

– Обща цена на одита – 5,83 т.;

– Брой на работни часове за проверка и заверка – 1,32 т.;

– Брой на работни часове за текущи консултации – 0,55 т..

– Обща оценка на офертата – 7,70 т. – 5-то място

3. По офертата регистрирания одитор Светослав Димитров Димитров, гр. София:

– Обща цена за одита – 5,83 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,75 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,97 т.

– Обща оценка на офертата – 8,55 т. – 3-то място

4. По офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив:

– Обща цена за одита – 7,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

– Обща оценка на офертата – 10,00 т. – 1-во място

5. По офертата на регистрирания одитор Мария Даскалова, гр. София:

– Обща цена за одита –6,22 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,77 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

– Обща оценка на офертата – 8,99 т. – 2-ро място

6. По офертата на регистрирания одитор Таня Велинова Божилова, гр. София:

– Обща цена за одита – 1,91 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 0,60 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,25 т.

– Обща оценка на офертата – 2,76 т. – 6-то място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, с обща оценка 10.00 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, диплома № 0536 от публичния регистър на „ИДЕС“ за одитор на „НКИЗ” ЕАД, гр. София за 2020 г., при условията предложени в офертата – обща цена за одита 2 000 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 800 часа и работни часове за текущи консултации – 360 часа.

Забележка: Неразделна част от настоящия протокол е сравнителна таблица за оценка на подадените оферти.

Споделете