Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2021 г. на “Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 19.11.2021

П Р О Т О К О Л

Днес, 09.11.2021 г., Комисията, назначена със Заповед № РД-16-1273/02.09.2021 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2021 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Методиев, Румяна Граховска, Стефка Златанова, Николина Маджева и Веселина Виткова.

С писмо вх. № 26-Д-351/05.11.2021 г., Изпълнителният директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София, г-жа Ваня Караганева е представила в Министерство на икономиката, материалите по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че към преписката са приложени: копие от обява от 22.10.2021 г., четири броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни след получаването им в дружеството.

На основание гореизложеното, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1.Оферта от Одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД, – регистрация № 148 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 16 000 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 280 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 40 часа.

2. Оферта от Одиторско дружество „Ем Джи Ай Делта“ ООД, регистрация № 177 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 36 000 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 1850 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 540 часа.

3. Оферта от Одиторско дружество „Ековис одит България“ ООД, регистрация № 114 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 25 200 EUR (49 286 лв. по курса на БНБ);

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 1008 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 65 часа.

4. Оферта от Одиторско дружество „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, регистрация № 165 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 10 000 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 600 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 170 часа.

Освен горните показатели, изискванията на възложителят ДКК ЕАД за участие в конкурса са:

  1. Да бъде одиторско дружество, което разполага с екип от най-малко пет експерта, от които минимум двама са регистрирани одитори по смисъла на § 1, т. 36 от ДР на ЗНФО, а останалите трима следва да притежават професионална квалификация магистър в област „Стопански или правни науки“ и професионален опит в областта на счетоводството, одита или вътрешния контрол. Минимум един от експертите да притежава международен сертификат за вътрешен одитор – CIA.
  2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи, покриващи комулативно следните критерии:

a. С персонал над 100 човека;

b. Сума на актива по-голяма от 20 млн. лв;

c. Нетни приходи от продажби на годишна база – по-големи от 20 млн. лв.

3. Да е извършвал независим финансов одит на консолидирани финансови отчети.

4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от ППЗПП.

5. Да няма неуредени договорни отношения с ДКК ЕАД.

Съгласно приложените документи кандидатите отговарят на горните изисквания.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция ИОУДУ, както следва:

1. По офертата на Одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД:

– Обща цена за одита – 4,38 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 0,30 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,07 т.

– Обща оценка на офертата – 4,75 т. – 3-то място

2. По офертата на Одиторско дружество „Ем Джи Ай Делта“ ООД:

– Обща цена за одита – 1,94 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

– Обща оценка на офертата – 4,94 т. – 2-ро място

3. По офертата на Одиторско дружество „Ековис одит България“ ООД:

– Обща цена за одита – 1,42 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,09 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,12 т.

– Обща оценка на офертата – 2,63 т. – 4-то място

4. По офертата на Одиторско дружество „АБВП-Одит Стандарт“ ООД:

– Обща цена за одита – 7,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 0,65 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,31 т.

– Обща оценка на офертата – 7,96 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на Одиторско дружество „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, регистрация № 165 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България с обща оценка 7,96 точки на първо място.

На основание гореизложеното, Комисията, предлага кандидатурата на Одиторско дружество „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, регистрация № 165 за одитиране на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София при условията, предложени в офертата – обща цена за одита 10 000 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО – 600 часа и работни часове за текущи консултации – 170 часа.

Споделете