Loading...

Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2021 г. на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 25.11.2021

П Р О Т О К О Л

Днес, 22.11.2021 г., Комисията, назначена със Заповед № РД-16-1273/02.09.2021 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2021 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Методиев, Румяна Граховска, Стефка Златанова, Николина Маджева и Веселина Виткова.

С писмо вх. № 26-Н-262/17.11.2021 г., Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, г-жа Антоанета Барес е представила в Министерство на икономиката, материалите по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че към преписката са приложени: копие от обява от 27.10.2021 г., пет броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

На основание гореизложеното, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Оферта от Одиторско дружество „АБВП-Одит Стандарт“ ООД, регистрация № 165 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 3000 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 530 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 200 часа.

2. Оферта от Одиторско дружество „Явор Атанасов“ ООД, – с регистриран одитор Явор Атанасов, регистрация № 0744 от списъка на дипломираните експерт-счетоводители.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 5 500 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 220 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 40 часа.

3. Оферта от регистриран одитор Виолета Иванова, регистрация № 0410 от списъка на дипломираните експерт-счетоводители.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 3 800 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 100 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 250 часа.

4. Оферта от Одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД, – регистрация № 148 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 9 500 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 170 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 20 часа.

5 Оферта от Одиторско дружество „Абагар Одит“ ООД, – регистрация № 164 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

– Обща оценка на одита – 2 000 лв.;

– Броя на работни часове за проверка и заверка- 800 часа;

– Брой на работни часове за текущи консултации- 400 часа.

Освен горните показатели, изискванията на възложителят НКИЗ ЕАД за участие в конкурса са:

  1. Да бъде одиторско дружество, с регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от ДР на ЗНФО;
  2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества и групи;
  3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети;
  4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
  5. Участникът следва да няма неуредени договорни отношения с „НКИЗ“ ЕАД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори, сключени с дружествата от групата „НКИЗ“).

Съгласно приложените документи кандидатите отговарят на горните изисквания.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция ИОУДУ, както следва:

1. По офертата на Одиторско дружество „АБВП-Одит Стандарт“ ООД:

– Обща цена за одита – 4,67 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 1,33 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,50 т.

– Обща оценка на офертата – 6,50 т. – 2-ро място

2. По офертата на Одиторско дружество „Явор Атанасов“ ООД:

– Обща цена за одита – 2,55 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 0,55 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,1 т.

– Обща оценка на офертата – 3,20 т. – 4-то място

3. По офертата на регистриран одитор Виолета Иванова:

– Обща цена за одита – 3,68 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 0,25 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,63 т.

– Обща оценка на офертата – 4,56 т. – 3-то място

4. По офертата на Одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД:

– Обща цена за одита – 1,47 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 0,43 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 0,05 т.

– Обща оценка на офертата – 1,95 т. – 5-то място

5. По офертата на Одиторско дружество „Абагар Одит“ ООД:

– Обща цена за одита – 7,00 т.

– Брой работни часове за проверка и заверка – 2,00 т.

– Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

– Обща оценка на офертата – 10,00 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на Одиторско дружество „Абагар Одит“ ООД, регистрация № 164 от списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС в България с обща оценка 10,00 точки на първо място.

На основание гореизложеното, Комисията, предлага кандидатурата на Одиторско дружество „Абагар Одит“ ООД, регистрация № 164 за одитиране на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София при условията, предложени в офертата – обща цена за одита 2 000 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО – 800 часа и работни часове за текущи консултации – 400 часа.

Забележка: Неразделна част от настоящия протокол е приложена сравнителна таблица за оценка на подадените оферти.

Споделете