Loading...

“Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД обявява процедура за избор на регистриран одитор за 2024 г.

Дата на обявяване: 05.04.2024
Крайна дата за подаване на документи: 19.04.2024

О Б Я В А

„ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, ЕИК 119048540, гр. Сливен

набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година

Сумата на актива на баланса на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД и нетните приходи от продажби за 2023 г. са:

  • Сума на актива на баланса: 7656 (седем хиляди, шестстотин петдесет и шест) хиляди лева.
  • Нетни приходи от продажби: 694 (шестстотин деветдесет и четири) хиляди лева.

Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията, на адрес:

„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен 8800, бул. „Старозагорско шосе”, административна сграда, 2-ри етаж, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации, без да се увеличава цената на одита.

За контакти: тел.: 044/662081; GSM: 0898680359

E-mail: ppzc_ad@abv.bg

Дата на обявяване: 05.04.2024 г.

Крайна дата за подаване на документи: 19.04.2024 г.

Споделете