Loading...

„Периодична доставка на консумативи за принтери, копирни машини, скенери и мултифункционални устройства“ в три обособени позиции

Дата на обявяване: 21.08.2017
Крайна дата за подаване на документи: 03.10.2017

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес гр. София,ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в процедура с предмет: „Периодична доставка на консумативи за принтери, копирни машини, скенери и мултифункционални устройствав три обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 „Периодична доставка на тонер касети и касети с мастила за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОПИМСП)“,

2. Обособена позиция 2 „Периодична доставка и монтаж на други консумативи за принтери, копирни машини, скенери и мултифункционални устройства за нуждите на УО на ОПИК и ОПИМСП“ и

3. Обособена позиция 3 „Периодична доставка на тонер касети и касети с мастила за мултифункционални устройства за нуждите на Министерство на икономиката“.

Решение за откриване /изпратено на 17.08.2017г., публикувано на 21.08.2017г./

Обявление за поръчка /изпратено на 17.08.2017г., публикувано на 21.08.2017г./

Документация /публикувана на 21.08.2017г./

Решение за прекратяване на позиция 2 /публикувано на 20.09.2017 г./

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /изпратено на 21.09.2017г., публикувано на 25.09.2017г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 04.10.2017 г., публикувано в РОП на 06.10.2017 г./

Протокол 1 с констатации по чл.54, ал.8 от ППЗОП /публикуван на 05.10.2017г./

Съобщение за отваряне на Ценовите предложения по обособени позиции 1 и 3 /публикувано на 16.10.2017 г./

Протоколи с №№ от 1 до 4 /публикувани на 01.11.2017г./

Доклад /публикуван на 01.11.2017г./

Решение /публикуван на 01.11.2017г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 05.12.2017 г., публикувано в РОП на 08.12.2017 г./

Договор по позиция 1 /публикуван на 08.12.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 09.01.2018/

Договор по позиция 3 /публикуван на 08.12.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 04.01.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 04.01.2019 г./

Споделете