Loading...

„Периодична доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 25.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. Софияотправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на копирна харития и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма “Инициатива за малки и средни предприятия”2014-2020 по четири обособени позиции”:

Позиция 1. Периодична доставка на рециклирана копирна хартия

Позиция 2. Периодична доставка на нерециклирана копирна хартия

Позиция 3. Периодична доставка на офис принадлежности

Позиция 4. Периодична доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Решение за откриване (изпратено на 23.05.2018 г. в РОП, публикувано на 25.05.2018 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 23.05.2018 г. в РОП, публикувано на 25.05.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Документация и образци (публикувани на 25.05.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор по позиции 1-4 (публикуван на 25.05.2018 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП-и по позиции 1-4 (публикувани на 25.05.2018 г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 21.06.2018 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 с констатации (публикуван на 11.07.2018г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на Ценови параметри (публикувано в профила на купувача на 31.07.2018 г.)

Протоколи № 1-2 (публикувани на 02.11.2018 г. в профила на купувача)

Протоколи № 3-4 (публикувани на 02.11.2018 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 02.11.2018 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 02.11.2018 г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 3 и 4 (изпратено на 18.12.2018 г. в РОП, публикувано на 20.12.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Договор по позиция 4/публикуван в профила на купувача на 20.12.2018/

Обявление за приключване на договор по позиция 4 /публикувано в РОП на 06.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 06.01.2021 г./

Договор по позиция 3/публикуван в профила на купувача на 20.12.2018/

Обявление за приключване на договор по позиция 3 /публикувано в РОП на 06.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 06.01.2021 г./

Решение за изменение на Решение № РД-16-1310/01.11.2018г. (публикувано в профила на купувача на 19.02.19г.)

Решение за прекратяване по обособена позиция 2 (публикувано в профила на купувача на 19.02.19г.)

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 2 (изпратено на 06.03.2019 г. в РОП, публикувано на 11.03.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Решение за прекратяване по обособена позиция 1 (публикувано в профила на купувача на 08.04.2019г.)

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 1 (изпратено на 22.04.2019 г. в РОП, публикувано на 25.04.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Споделете