Loading...

Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради

Дата на обявяване: 07.06.2012
Крайна дата за подаване на документи: 07.06.2013

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБЯВА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Страна: България

Сектор: Ядрена безопасност

Проектен номер: 17149

Източник на финансиране: Международен фонд “Козлодуй”

Вид договор: Стоки, строителни работи и услуги

Вид на обявата: Предварителна обява за предстоящ търг

Дата на публикуване: 07 юни 2012

Важи до: 07 юни 2013

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България възнамерява да използва част от безвъзмездните средства от Международен фонд “Козлодуй” (“МФК”), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (“ЕБВР”, “Банката”) за покриване на разходите по изпълнение на следните договори от втората фаза на Проекта за подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради:

  • Консултантски услуги за подготовка на техническата документация и технически спецификации, изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури, включително оценката на офертите, в съответствие с Политиките и правилата за търгове на ЕБВР;
  • Изпълнение на рехабилитационните дейности (доставка и монтаж на съоръжения) в осем (8) обществени сгради, разположени в Русе и София;
  • Консултантски услуги за супервизия на изпълнението, одобрение на плащанията и оценка на предварителните резултати от Проекта (Супервайзор).

Търговете се очаква да бъдат обявени през третото тримесечие на 2012 г.

Търговете ще се провеждат в съответствие с Политиките и правилата за търгове на ЕБВР, с изключение на ограничения по отношение на страните, от които се допуска участие, посочени в Правилата на МФК и са открити за участници от следните допустими страни, считано от 1 юни 2012 г.: държавите-членки на ЕС, Швейцария и страните, в които ЕБВР извършва дейност. Всички стоки и услуги също следва да са с произход от страни, от които се допуска участие.

Безвъзмездните средства не могат да се използват за заплащане на лица или юридически субекти, или за внос на стоки, в случай че тези плащания или внос са забранени с решение на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, съгласно Глава VII от Устава на ООН или на основание на закон или официална разпоредба на страната купувач.

Заинтересованите лица могат да се свържат с:

Г-жа Антония Мойнова
ул. “Триадица” № 8
София
България
Факс: + 3592 980 7630
Email: a.moynova@mi.government.bg

Споделете