Loading...

„Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

Дата на обявяване: 28.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, на основание Решение № РД-16-784/12.09.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка /качено на 28.01.2016г./

Решение /качено на 28.01.2016г./

Обявление и Анекс /качено на 28.01.2016г./

Документация за участие /качено на 28.01.2016г./

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-002(към преписка № ПК-ИК-8/05.02.2016 г.) /качено на 8.2.2016г./

Разяснение от 8.2.2016г. /качено на 8.2.2016г./

Решение за промяна /качено на 10.02.2016г./

Документация за участие – актуална /качено на 10.02.2016г./

Разяснение от 11.2.2016г. /качено на 11.2.2016г./

Разяснение от 18.02.2016г. /качено на 18.2.2016г./

Разяснение от 1.3.2016г. /качено на 1.3.2016г./

Протокол с констатации относно плик 1 “Документи за подбор” от 15.04.2016 г. /качен на 15.04.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 14.05.2016 г./

Протоколи от № 1 до № 3 вкл. /публикувани на 10.06.2016 г./

Протокол № 4 /публикувани на 10.06.2016 г./

Протоколи № 5 и № 6 /публикувани на 10.06.2016 г./

Доклад /публикуван на 10.06.2016 г./

Писмо до участниците /публикувано на 10.06.2016 г./

Решение /публикувано на 10.06.2016 г./

Договор /публикуван на 12.07.2016/

Информация към АОП /публикувана на 14.06.2017/

Споделете