Loading...

Продажба на активи, собственост на “ЕКОЕЛ” ЕАД(л), гр. Плевен

Дата на обявяване: 13.09.2017

“ЕКОЕЛ” – ЕАД (в ликвидация), гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” №47 с ЕИК 129006995 на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, чл. 15, ал. 1 от ПРУПДТДДУК, Решение на ликвидатора от 07.09.2017 г. и в изпълнение на Протокол № РД-21-160/05.08.2009 г. на Министъра на икономиката, обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни активи, собственост на дружеството при следните условия и изисквания:

1. Поземлен имот с идентификатор 56722.666.79 по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3018 кв. м., гр. Плевен, Кайлъка, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица с начална тръжна цена 92 000 (деветдесет и две хиляди) лева без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 56722.666.106 по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1976 кв. м., гр. Плевен, Кайлъка, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица с начална тръжна цена 70 860 (седемдесет хиляди осемстотин и шестдесет) лева без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 56722.666.118 по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1255 кв. м., гр. Плевен, Кайлъка, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица с начална тръжна цена 45 880 (четиридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 56722.666.1005 по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 785 кв. м., гр. Плевен, Кайлъка, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица с начална тръжна цена 27 950 (двадесет и седем хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 28.09.2017 г. от 10.30 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” №47.

Стъпката за наддаване е в размер на 5 (пет) процента от началната тръжна цена.

Тръжната документация може да се закупи на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” № 47 от 14.09.2017 г. до 27.09.2017 г. от 09.00 до 12.00 часа срещу невъзстановима парична сума в размер на 100 (сто) лева без ДДС, която се заплаща преди получаване на тръжната документация.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10 (десет) процента от началната тръжна цена и следва да е получен от ЕКОЕЛ – ЕАД (в ликвидация) най-късно до 16.00 часа на 27.09.2017 г.

Оглед на поземлените имоти може да се извършва всеки работен ден от 14.09.2017 г. до 27.09.2017 г. от 09.00 до 12.00 часа, след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от ликвидатора на дружеството.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 27.09.2017 г. на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” №47.

В случай, че на търга не се яви кандидат и/или не е подадено валидно заявление за участие, същият ще се проведе повторно на 05.10.2017 г. и 12.10.2017г. от 10.30 часа на същия адрес и при същите условия, с краен срок за приемане на заявленията за участие и внасяне на депозита до 16.00 часа на деня, предхождащ търга.

За допълнителна информация: тел. 0895 700562, 0889 617406.

Споделете