Loading...

Продажба на активи, собственост на “Мини Перник” ЕАД (л), гр. Перник

Дата на обявяване: 01.10.2018

Никола Начев – ликвидатор на „МИНИ- ПЕРНИК“ ЕАД/л/, гр. Перник, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл.14, чл.15, ал.2 и чл.15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003г. и съобразно Протокол № РД -21-15 от 18.02.2010г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма обявява търг с тайно наддаване за продажба на всички активи, собственост на дружеството при следните условия и изисквания:

  1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно е посочена в приложението към тръжната документация. Стъпката на наддаване в случаите по чл.15е, ал.4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.
  2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.
  3. Начин на плащане на цената: Плащането да се извърши в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството или в касата.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 10.10.2018г. от 10.00 часа на адрес: гр.Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 42.
  5. Ред за получаване на тръжната документация, цената и мястото за получаване: Тръжната документация може да се получи от 25.09.2018г. до 09.10.2018г. в деловодството на дружеството, на адрес: гр.Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 42, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на 50 (петдесет) лева.
  6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството или в касата.
  7. Условия за оглед на обектите:Оглед на обектите може да се извърши от желаещите кандидати от 09.00до 15.00 часа от 25.09.2018г. до 09.10.2018г., но най-късно до 13.00 часа на 09.10.2018г. – деня преди провеждане на търга в присъствието на представител на „Мини-Перник“ ЕАД/л/, гр. Перник и след представяне на документ за закупена тръжна документация.
  8. Краен срок за приемане на заявления за участие:Заявления за участие в търга се приемат на адрес: гр.Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 42- деловодство до 13.00 часа на 09.10.2018г.
  9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 24.10.2018г., 07.11.2018г., 21.11.2018г., 05.12.2018г., 19.12.2018г., 09.01.2019г., 23.01.2019г., 06.02.2019г., 20.02.2019г., 06.03.2019г., 20.03.2019г., 03.04.2019г., 17.04.2019г., 08.05.2019г., 22.05.2019г., 05.06.2019г., 19.06.2019г., 10.07.2019г., 24.07.2019г., 07.08.2019г., 21.08.2019г., 11.09.2019г., 25.09.2019г.,. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 13.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

Списъкът на активите, предмет на търга е изложен на разположение на всички заинтересовани кандидати в управлението на дружеството, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 42 и тук.

Споделете