Loading...

Продажба на активи, собственост на “Мини Перник” ЕАД /л/, гр. Перник

Дата на обявяване: 26.07.2017

Юлиян Леков и Петьо Петков – ликвидатори на “МИНИ- ПЕРНИК” ЕАД/Л/, гр. Перник, на основание чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал. 2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003 г. и съобразно Протокол № РД -21-15 от 18.02.2010 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, обявяват търг с тайно наддаване за продажба на всички активи, собственост на дружеството при следните условия и изисквания:

  1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно е посочена в приложението към тръжната документация. Стъпката на наддаване в случаите по чл.15е, ал.4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.
  2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.
  3. Начин на плащане на цената: Плащането да се извърши в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството или в касата.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 02.08.2017 г. от 10.00 часа на адрес: гр. Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42.
  5. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната документация може да се получи от 24.07.2017 г. до 01.08.2017 г. в деловодството на дружеството, на адрес: гр. Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на 50 (петдесет) лева.
  6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството или в касата.
  7. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извърши от желаещите кандидати от 09.00 до 15.00 часа от 24.07.2017г. до 01.08.2017г., но най-късно до 13.00 часа на 01.08.2017г. – деня преди провеждане на търга в присъствието на представител на “Мини-Перник” ЕАД/л/, гр. Перник и след представяне на документ за закупена тръжна документация.
  8. Краен срокза приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търга се приемат на адрес: гр.Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42 – деловодство до 13.00 часа на 01.08.2017г.
  9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 16.08.2017г., 30.08.2017г., 06.09.2017г., 20.09.2017г., 04.10.2017г., 18.10.2017г., 01.11.2017г., 15.11.2017г., 29.11.2017г., 06.12.2017г., 20.12.2017г., 10.01.2018г. и 24.01.2018г. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 13.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

Списъкът на активите, предмет на търга, е изложен на разположение на всички заинтересовани кандидати в управлението на дружеството, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42 и ТУК.

Споделете