Loading...

Продажба на активи, собственост на “Мини Перник” ЕАД (л), гр. Перник

Дата на обявяване: 06.03.2018

Юлиян Леков и Петьо Петков – ликвидатори на “МИНИ- ПЕРНИК” ЕАД/Л/, гр.Перник, на основание чл.268, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.14, чл.15, ал.2 и чл.15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003г. и съобразно Протокол № РД -21-15 от 18.02.2010г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма обявява търг с тайно наддаване за продажба на всички активи, собственост на дружеството при следните условия и изисквания:

  1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно е посочена в приложението към тръжната документация. Стъпката на наддаване в случаите по чл.15е, ал.4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.
  2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.
  3. Начин на плащане на цената: Плащането да се извърши в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството или в касата.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 14.03.2018г. от 10.00 часа на адрес: гр.Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42.
  5. Ред за получаване на тръжната документация, цената и мястото за получаване: Тръжната документация може да се получи от 28.02.2018г. до 08.03.2018г. в деловодството на дружеството, на адрес: гр.Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на 50 (петдесет) лева.
  6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството или в касата.
  7. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извърши от желаещите кандидати от 09.00 до 15.00 часа от 28.02.2018г. до 08.03.2018г., но най-късно до 13.00 часа на 13.03.2018г. – деня преди провеждане на търга в присъствието на представител на “Мини-Перник” ЕАД/л/, гр.Перник и след представяне на документ за закупена тръжна документация.
  8. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търга се приемат на адрес: гр.Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42- деловодство до 13.00 часа на 13.03.2018г.
  9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 14.03.2018г., 28.03.2018г., 11.04.2018г., 25.04.2018г., 09.05.2018г., 23.05.2018г., 06.06.2018г., 20.06.2018г., 04.07.2018г. и 18.07.2018г. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 13.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

Списъкът на активите, предмет на търга е изложен на разположение на всички заинтересовани кандидати в управлението на дружеството, находящо се на адрес: гр.Перник, ул. “Найчо Цанов” № 42 и тук.

Споделете