Loading...

Продажба на имущество, заложено в полза на “Алпик Енерджи” С.Е.

Дата на обявяване: 23.05.2023
Крайна дата за подаване на документи: 23.05.2023

„АЛПИК ЕНЕРДЖИ” С.Е., дружество, учредено съгласно законите на Република Чехия, регистрирано в Търговския регистър към Общинския съд в Прага, раздел „Н”, документ 81, с фирмен номер: 28477090, с адрес на управление: ул. „Юнгманнова” № 26/15, Нове Место, 110 00, Прага, Република Чехия, действащо като заложен кредитор, обявява на интересуващите се, че:

За периода от 09.05.2023 г. до 23.05.2023 г. организира ПРОДАН С ПИСМЕНО ТАЙНО НАДДАВАНЕ на заложено в полза „АЛПИК ЕНЕРДЖИ” С.Е. по реда на Закона за особените залози (303) имущество.

Имуществото е собственост на залогодателя „МЕТАЛ ТРЕЙД 666″ ЕООД, ЕИК: 113580216, със седалище и адрес на управление: България, област Перник, гр. Радомир, п.к. 2400, Индустриална зона, Стоманолеярен цех, представлявано от Васил Николов Василев.

Предмет на продажба са следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

ГАЗОВ ДВИГАТЕЛ – АЛТЕРНАТОР (GENSET1-2) със следните характеристики:

  1. Газов двигател (9.730 kW – 24.000 h) – модел Wartsiia 20V34SG; Сериен номер: РААЕ2О4221, година на производство 2010 г. и
  2. Алтернатор AVK DIG 167 k/8, сериен номер: 8430403 А202, година на производство 2010 г.

Вещите се продават заедно със цялото съпътстващо оборудване, включително но не само: кабели, филтри, резервоари, обслужващи платформи, охладители и други съпътстващи елементи.

Вещите се намират на работна площадка в гр. Радомир 627 2402, координати: 42.52411 N, 22.99029 Е и са оставени за пазене от залогодателя „Метал Трейд 666″ ЕООД.

Особености: Съоръжението е втора употреба, като е било първоначално монтирано на площадка в Република Турция. След демонтаж и доставката му в България досега не е пускано в експлоатация.

Вещите се продават заедно, в тяхната съвкупност с начална минимална цена от 2 100 000 лв. (два милиона и сто хиляди лева).

Наддавачите могат да изпратят писмено предложението си по електронен път на следните имейл адреси:

pencho.sta nchev@dpc.bg

sylvina.beleva@dpc.bg

Наддавателните предложения, заедно с приложенията, могат да бъдат изпратени и на хартия чрез препоръчана поща или по куриер на следния адрес: гр. София, п.к. 1303, бул. „Тодор Александров” №28, ет. 7, за Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”.

За участие в продажбата следва да бъде внесен задатък в размер на 5 % от началната цена на продаваемите вещи, не по-късно от 23.05.2023 г. по специалната сметка на депозитаря с титуляр Мирослав Цветанов Каменов в „Първа инвестиционна банка” АД, IBAN: BG61FINV91501217625284, BIC: FINVBGSF. Доказателство за внесения задатък следва да е приложено към наддавателното предложение.

В наддавателното предложение всеки наддавам посочва своите данни, данните за залогодателя и заложния кредитор и предложената от него цена с цифри и думи и прилага заверено платежно нареждане за внесения задатък.

Наддавателни предложения под началната минимална цена, както и наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в продажбата, ще се считат за недействителни и няма да бъдат вземани предвид при определяне на купувач.

На 30.05.2023 г. ще бъде обявен купувачът, който е предложил най – висока цена. Наддавачите, предложили еднакви по размер най-високи цени, ще бъдат поканени в тридневен срок на устно наддаване с писмена покана, в която ще бъдат посочени точен час и място на наддаването.

Ако в едноседмичен срок от приключване на продажбата купувачът не внесе предложената от него цена, внесеният задатък служи за удовлетворяване на „АЛПИК ЕНЕРДЖИ” С.Е.

След внасяне на предложената цена в пълен размер по сметката на депозитаря, ще бъде сключен договор за продажба на заложеното имущество между „АЛПИК ЕНЕРДЖИ” С.Е. и купувачът, който е внесъл предложената от него цена.

Доклад за извършена експертна оценка за определяне на пазарната стойност на продаваното имущество от 31.03.2023 г.

Споделете