Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 19.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 29.07.2021

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на

„БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

На основание чл. 21 и във връзка § 3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономиката в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на 2 (двама) членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, гр. София, като представители на държавата

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В конкурсната процедура може да участва лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията на на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, както и на изискванията на чл. 80, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ).

1. Критерии за подбор. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: финанси, икономика, бизнес администрация, застраховане, право, счетоводство и контрол.

При представяне на решение за одобрение от Комисията за финансов надзор по реда на чл. 80, ал. 10 от КЗ, във връзка с ал. 12 на същия член се приема, че кандидатът притежава съответната професионална квалификация и надеждност за член НС на БАЕЗ.

1.2. Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит, от които, съгласно изискванията на чл. 83, ал. 2 от Кодекса за застраховането, поне три години на ръководна длъжност в застраховател, застрахователен или финансов холдинг, застрахователен холдинг със смесена дейност, финансов холдинг със смесена дейност, презастраховател, пенсионноосигурително дружество, банка, държавна институция в сферата на икономиката и финансите или като представляващ застрахователен брокер, непосредствено ангажиран с дейността по застрахователно посредничество, когато дейността на брокера по застрахователни сделки е съизмерима с дейността на застрахователя, а ако лицето е с икономическо или юридическо образование – не по-малко от две години.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

II. НАЧИН HA ПРОВЕЖДАНЕ HA КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

Конкурсната процедура се провежда по реда и при условията на Глава пета, Раздел III от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и включва следните етапи:

1. Подбор – допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор. До конкурса се допускат кандидатите, отговарящи на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, както и на изискванията на чл. 80, ал. 1 вр. чл. 83 от Кодекса за застраховането (КЗ) и на критериите за подбор съгласно настоящата покана.

В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

2. Процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

Писмените материали (концепциите) се оценяват от Комисията за номиниране, в срок до 10 дни, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

В срок до 10 дни след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите комисията за номиниране извършва крайно класиране, като резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на компетентния орган на публичното предприятие за вземане на решение.

III. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

1. Писмена част

1.1. Писмената работа (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието, да е разработен кратък обзор на застрахователния пазар и износа, да са идентифицирани области за подобрение по отношение на функциите на БАЕЗ ЕАД, да е разработен план за действие с посочени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за развитието му, мерки за изпълнението им, приоритет и срок за постигането им, да е посочена личната мотивация и приноса на кандидата в това отношение.

1.2. При оценката на писмената работа се отчитат уменията на кандидатите за яснота и стегнат стил на изложението, прецизно формулиране на целите и посочване на оптимални мерки за тяхното постигане, като бъдат посочени възможните рискове, задълбочено разбиране и познание на застрахователния пазар и износа, уменията на кандидатите за идентифициране на областите за подобрение, наличие на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, идентифициран приоритет и срок.

1.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

1.4. Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

2. Устна част

2.1. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

2.2. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • стратегическа компетентност
 • лидерска компетентност
 • управленска компетентност
 • ориентация към резултати
 • компетентност за преговори и убеждаване
 • работа в екип

2.3. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието, за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба, техните умения за аналитично мислене и стратегическо планиране.

2.4. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

2.5. Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

 1. 3. Крайната оценка

Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата: крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, гр. София, както и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес за връзка“ или по електронен път, адресирани до председателя на Комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура, и включват:

1. Заявление за участие в конкурсната процедура (Приложение № 1).

2. Автобиография (CV), в която се посочват минимум: мястото, съответно местата, в които заявителят е натрупал професионалния си опит, като се дават точни данни за тях (наименование, правна форма, седалище, предмет на дейност, регистрационен номер, когато това е приложимо, териториален обхват на дейността), длъжностите, които е заемал, и тяхното място в организационната структура на предприятието или учреждението, периодът, през който е заемал всяка длъжност, подробно описание на длъжността, нейните функции, правомощия и задължения.

3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.

4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и други документи).

5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелства по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия, съответно чл. 80, ал. 1 от Кодекса за застраховането (Приложение № 2).

6. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите.

7. Решение за одобрение по чл. 80, ал. 10 от Кодекса за застраховането, ако има такова.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба, в деловодството на министерството на адрес: гр. София -1000, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е до 10 (десет) календарни дни, считано от деня, следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на министерството.

В Приложение № 3 към настоящата публична покана е дадена информацията за предприятието.

Споделете