Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 27.06.2022
Крайна дата за подаване на документи: 30.06.2022

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на

„БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономиката и индустрията, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на 4 (четирима) членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, гр. София, от които 2 (двама) представители на държавата и 2 (двама) независим членове.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В конкурсната процедура може да участва лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията на на чл. 20, ал. 1, съответно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия, както и на изискванията на чл. 80, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ).

1. Критерии за подбор. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: финанси, икономика, бизнес администрация, застраховане, право, счетоводство и контрол.

1.2. Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит, от които, съгласно изискванията на чл. 83, ал. 2 от Кодекса за застраховането, поне три години на ръководна длъжност в застраховател, застрахователен или финансов холдинг, застрахователен холдинг със смесена дейност, финансов холдинг със смесена дейност, презастраховател, пенсионноосигурително дружество, банка, държавна институция в сферата на икономиката и финансите или като представляващ застрахователен брокер, непосредствено ангажиран с дейността по застрахователно посредничество, когато дейността на брокера по застрахователни сделки е съизмерима с дейността на застрахователя, а ако лицето е с икономическо или юридическо образование – не по-малко от две години.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

2. Необходими документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, гр. София, както и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес за връзка“ и включват:

2.1 Заявление за участие в конкурсната процедура (Приложение № 1);

2.2 Автобиография (CV), в която се посочват минимум: мястото, съответно местата, в които заявителят е натрупал професионалния си опит, като се дават точни данни за тях (наименование, правна форма, седалище, предмет на дейност, регистрационен номер, когато това е приложимо, териториален обхват на дейността), длъжностите, които е заемал, и тяхното място в организационната структура на предприятието или учреждението, периодът, през който е заемал всяка длъжност, подробно описание на длъжността, нейните функции, правомощия и задължения.

2.3 Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за някои от специалностите в т. 1.1.

2.4 Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит по посочените в т. 1.2 области (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и други документи).

2.5 Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелства по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия, съответно чл. 80, ал. 1 от Кодекса за застраховането – подава се от всички кандидати, включително и кандидатите независими членове. (Приложение № 2)

2.6 Декларация по образец относно липсата/наличието на обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия, съответно чл. 81, ал. 2 от Кодекса за застраховането – само за кандидатите независими членове. (Приложение № 3)

2.7 Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. 2.

2.8 Решение за одобрение по чл. 80, ал. 10 от Кодекса за застраховането, ако има такова.

3. До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13, съответно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия, както и чл. 80, ал. 1 вр. чл. 83 и чл. 81, ал. 2 от Кодекса за застраховането и отговарят на критериите за подбор по т. 2.

4. Конкурсната процедура включва следните етапи – подбор на кандидатите (проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор) и процедура по оценка, включваща две части – писмена и устна (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите Комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на органите за управление и контрол.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

Писмените материали по предходната алинея се оценяват в десетдневен срок от Комисията за номиниране, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

5. Критерии и методика за оценка на кандидатите:

5.1. Писмената работа (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието, да е разработен кратък обзор на застрахователния пазар и износа, да са идентифицирани области за подобрение по отношение на функциите на БАЕЗ ЕАД, да е разработен план за действие с посочени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за развитието му, мерки за изпълнението им, приоритет и срок за постигането им, да е посочена личната мотивация и приноса на кандидата в това отношение, като писмената работа (концепция) се оценява по следните критерии:

 • съответствие на разработената концепция с дейността, стратегията и целите на публичното предприятие;
 • практическа приложимост по отношение на дейността на публичното предприятие;
 • обоснованост на управленските цели и действия, както и мерки за постигането им;
 • очаквани резултати – ефективност на предложените мерки;
 • яснота, изчерпателност, логичност и стилова издържаност (увод, същинска част, анализ и заключение).

5.2 Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

5.3 С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

5.4 Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • Познаване на нормативната уредба и дейността на публичното предприятие;
 • Професионална и управленска компетентност;
 • Лидерски умения;
 • Умения за преговори и убеждаване;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникационни умения;

5.5 При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба, техните умения за аналитично мислене и стратегическо планиране.

5.6 Оценката се извършва в 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

5.7 Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата: крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

6 Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Кандидатите подават заявлението и приложенията към него лично или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба, в деловодството на министерството на адрес: гр. София -1000, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 3-дневен, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на министерството.

7. В Приложение № 4 към настоящата публична покана е дадена информацията за текущото състояние на предприятието, неговата стратегия и цели.

Споделете