Loading...

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите на управление на “Кинтекс” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 26.10.2021
Крайна дата за подаване на документи: 05.11.2021

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „КИНТЕКС” ЕАД, гр. София, ЕИК 000725995

На основание чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия (по-долу само ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 981 от проведено на 21.10.2021 г. заседание, Съветът на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София (по-долу само ДКК),

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „КИНТЕКС” ЕАД, гр. София, ЕИК 000725995, представители на държавата

I. Изисквания за заемане на длъжността:

  1. До участие в конкурса ще бъдат допускани лица, които:

1.1. са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. имат завършено висше образование в професионалните направления: право, финанси, администрация и управление, икономика, инженерни науки, наличието на което обстоятелство предпоставя знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията като член на Съвета на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД;

1.3. имат 5 години професионален опит, в т.ч. най-малко две години професионален опит, в областта на:

– търговското право и/или

– инженеринговите дейности , и/или

– управлението и контрола на търговски дружества (включително и с мажоритарно участие на държавата в капитала), и/или

– организационно управленската, консултантска и финансово – счетоводна дейност, разработване на анализи и бизнес планове за регионални и международни инвестиционни проекти, и/или

– разработване и прилагане на финансови продукти, и/или

– промишлено коопериране в областта на специалното производство, и /или

– търговията със специална продукция, инструменти и екипировка (внос, износ и реекспорт на специално имущество), и/или

– трансфер на технологии и ноу-хау.

1.4. са почтени и имат добра репутация, като професионалните им качества и опит могат да спомогнат за насърчаване на нови възможности за успешно развитие на „КИНТЕКС“ ЕАД;

1.5. не са поставени под запрещение;

1.6. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство– до втора степен включително, на член на колективен орган за управление на същото публично предприятие;

1.11. отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

2. Представители на държавата в органите за управление могат да бъдат и лица, които са държавни служители и такива, работещи по трудови правоотношения в държавна администрация.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие по образец – Приложение № 1;

– Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8, т. 13 от ЗПП – Приложение № 2;

– Автобиография;

– Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

– Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл.20, ал.1, т.1-8 и т.13 от ЗПП и отговарят на критериите за подбор по т. I.

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София“. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка.

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба в деловодството на ДКК: гр. София, 1113, кв. „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 86, всеки работен ден от 9:00ч. до 17:00ч.

Документите могат да се подават и по електронен път на електронен адрес: office@stateconsolidationcompany.bg., до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от деня следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса на интернет страницата на ДКК.

Когато документите се подават по пощата/куриерски услуги, същите трябва да са получени в деловодството на ДКК до крайния срок за подаване на документи.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. II и проверка на съответствието им с обявените в т. I изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на органите за управление. Всеки кандидат се уведомява за резултата от проверката на посочения от него електронен адрес.

Втори етап: Процедура по оценка, включваща две части:

Писмена – представяне на концепция за развитие на „КИНТЕКС“ ЕАД.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

В определения срок допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати представят лично или чрез упълномощено лице в деловодството на ДКК, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, концепция за развитие на „КИНТЕКС“ ЕАД. Документите изпратени чрез Български пощи или други изпълнители на куриерски услуги, трябва да са получени в деловодството на ДКК до определения краен срок.

Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и конкурса за възлагане на управление, за който кандидатства. В деловодството върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване.

В случай, че концепцията се представя по електронен път, тя следва да бъде подписана от кандидата с електронен подпис и изпратена до края на определения срок.

Оценяването на представените от участниците концепции за развитие на публичното предприятие се извършва съгласно Методика, утвърдена от Съвета на директорите на ДКК, представляваща приложение към настоящата публична покана (по-долу само Методика/та).

Писмените материали се оценяват в седемдневен срок след получаването им от комисията, като кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00 се допускат до интервю. Кандидатите, допуснати до интервю се информират за датата и часа на провеждане на интервюто на посочения от тях електронен адрес.

Устна– интервю/събеседване с кандидатите.

С допуснатите до този етап се провежда събеседване, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговското дружество, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, наличие на административни, професионални и делови качества и др.

Оценката от представянето на интервюто се извършва съгласно Методиката. В десетдневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите, комисията извършва крайно класиране и съобразно с резултатите, номинира кандидати за всяка от позициите за член на орган на управление, за която се кандидатства.

Резултатите от процедурата и номинираните кандидати се предоставят на Съвета на директорите на ДКК за вземане на решение, за което кандидатите се уведомяват.

Договорите за възлагане на управлението с избраните кандидати за членове на Съвета на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД се сключват за срок от 5 години. Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя при условията и реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на ЗПП.

Приложения:

1. Образец на Заявление за участие в конкурса;

2. Образец на Декларация по чл.20, ал. 1, т.3-8, т.13 от ЗПП;

3. Методика, утвърдена от Съвета на директорите на ДКК;

4. Информация за „КИНТЕКС“ ЕАД.


[1] Съгласно пар.1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗПП, ДКК е орган, упражняващ правата на държавата

Споделете