Loading...

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на “АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619

Дата на обявяване: 05.10.2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Протокол № 788 от проведено на 15.09.2020 г. заседание, Съветът на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София (ДКК)[1],

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите (двама представители на държавата и един независим член) на „АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив

I. Изисквания за заемане на длъжността:

  1. До участие в конкурса ще бъдат допускани лица, които:

1.1. са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. имат завършено висше образование, което предпоставя знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията като член на съвета на директорите на „АВИОНАМС” АД: право, финанси, администрация и управление, икономика, инженерни науки и др.;

1.3. имат най-малко 5 години професионален опит, в т.ч. опит в областта на търговското право, управлението и контрола на търговски дружества, предприятия или други стопански, административни или финансови дейности, включително извършване на техническо обслужване, ремонт и производство на летателни апарати, военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, трансфер на технологии и промишлено коопериране, външнотърговска дейност с оръжие, изделия и технологии с двойна употреба;

1.4. са почтени и имат добра репутация, професионалните им качества и опит в областта на стопанското управление и/или финанси, маркетинга, производствената, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина могат да спомогнат за насърчаване на нови възможности за успешно развитие на „АВИОНАМС“ АД;

1.5. не са поставени под запрещение;

1.6. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство– до втора степен включително, на член на колективен орган за управление на същото публично предприятие;

1.11. отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

2. Независим член не може да бъде:

2.1. служител в публичното предприятие;

2.2. акционер/съдружник в същото публично предприятие;

2.3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

2.4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество и

2.5. свързано лице с друг член на управителен орган на публичното предприятие.

3. Представители на държавата в органите за управление могат да бъдат и лица, които са държавни служители и такива, работещи по трудови правоотношения в държавна администрация.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие по образец – Приложение № 1;

– Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8, т. 13 от Закона за публичните предприятия – подава се от всички кандидати, вкл. и кандидатите за независими членове – Приложение № 2;

– Декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия – само за участниците в конкурса, кандидатстващи за заемането на длъжността като независими членове на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД – Приложение № 3;

– Автобиография;

– Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

– Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13, съответно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор по т. I.

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, гр. Пловдив“. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: office@stateconsolidationcompany.bg., до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от деня следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса на електронната страница на Министерството на икономиката, в деловодството на ДКК: гр. София, 1113, кв. „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 86, всеки работен ден от 9:00ч. до 17:00ч.

Когато документите се подават по пощата/куриерски услуги, същите трябва да са получени в деловодството на ДКК до крайния срок за подаване на документи.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. II и проверка на съответствието им с обявените в т. I изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на органите за управление. Всеки кандидат се уведомява за резултата от проверката на посочения от него електронен адрес.

Втори етап: Процедура по оценка, включваща две части:

Писмена – представяне на концепция за развитие на „АВИОНАМС“ АД.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

В определения срок допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати представят лично или чрез упълномощено лице в деловодството на ДКК, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, концепция за развитие на „АВИОНАМС“ АД. Документите изпратени чрез Български пощи или други изпълнители на куриерски услуги, трябва да са получени в деловодството на ДКК до определения краен срок.

Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и конкурса за възлагане на управление, за който кандидатства. В деловодството върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване.

В случай, че концепцията се представя по електронен път, тя следва да бъде подписана от кандидата с електронен подпис и изпратена до края на определения срок.

Оценяването на представените от участниците концепции за развитие на публичното предприятие се извършва съгласно Методика, утвърдена от Съвета на директорите на ДКК, представляваща приложение към настоящата публична покана (Методика/та).

Писмените материали се оценяват в седемдневен срок след получаването им от Комисията, като Кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00 се допускат до интервю. Кандидатите, допуснати до интервю се информират за датата и часа на провеждане на интервюто на посочения от тях електронен адрес.

Устна– интервю/събеседване с кандидатите.

С допуснатите до този етап се провежда събеседване, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговското дружество, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, наличие на административни, професионални и делови качества и др.

Оценката от представянето на интервюто се извършва съгласно Методиката. В десетдневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от Кандидатите, Комисията извършва крайно класиране и съобразно с резултатите, номинира Кандидати за всяка от позициите за член на орган на управление, за която се кандидатства.

Резултатите от Процедурата и номинираните Кандидати се предоставят на съвета на директорите на ДКК за вземане на решение, за което Кандидатите се уведомяват.

Договорите за възлагане на управлението с избраните кандидати за членове на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД се сключват за срок от 5 години. Месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите се определя при условията и реда на чл. 56 от ППЗПП.

Приложения:

1. Образец на Заявление за участие в конкурса;

2. Образец на Декларация по чл.20, ал. 1, т.3-8, т.13 от Закона за публичните предприятия – подава се от всички кандидати;

3. Образец на Декларация по чл.23, ал. 2 и ал.3 от Закона за публичните предприятия – за участниците в конкурса, кандидатстващи за заемането на длъжността като независими членове на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД;

4. Методика, утвърдена от Съвета на директорите на ДКК;

5. Информация за „АВИОНАМС“ АД.


[1] Съгласно пар.1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗПП, ДКК е орган, упражняващ правата на държавата

Споделете