Loading...

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, гр. Бургас

Дата на обявяване: 25.10.2022
Крайна дата за подаване на документи: 04.11.2022

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 3/17.12.2020 г. и Протокол № 5/20.10.2022 г. от заседания на Съветът на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София (НКИЗ)

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на четирима членове (двама представители на държавата и двама независими) на

Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, ЕИК 201847598

I. Изисквания за заемане на длъжността:

1. До участие в конкурса ще бъдат допускани лица, които:

1.1. са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. имат придобито висше образование по една от следните специалности: право, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, технически специалности и др.

1.3. имат минимум 5 години професионален опит;

1.4. са почтени и имат добра репутация, като професионалните им качества и опит могат да спомогнат за насърчаване на нови възможности за успешно развитие на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД;

1.5. не са поставени под запрещение;

1.6 не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7 не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8 не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9 не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10 не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство– до втора степен включително, на член на колективен орган за управление на същото публично предприятие;

1.11. отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

2. Представители на държавата в органите за управление могат да бъдат и лица, които са държавни служители и такива, работещи по трудови правоотношения в държавна администрация.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие по образец – Приложение № 1;
 • Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, от Закона за публичните предприятия – подава се от всички кандидати – Приложение № 2;
 • Декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия – само за кандидатите независими членове – Приложение №3;
 • Автобиография;
 • Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
 • Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, съответно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор по т. I.

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, гр. Бургас“. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка.

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба в деловодството на НКИЗ: гр. София, 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Документите могат да се подават и по електронен път на електронен адрес: office@nciz.bg, до 17:30 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от деня, следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса на електронната страница на Министерството на икономиката и индустрията.

Когато документите се подават по пощата/куриерски услуги, същите трябва да са получени в деловодството на НКИЗ до крайния срок за подаване на документи.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. II и проверка на съответствието им с обявените в т. I изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

В срок до 14 дни след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на органите за управление. Всеки кандидат се уведомява за резултата от проверката на посочения от него електронен адрес.

Втори етап: Процедура по оценка, включваща две части:

Писмена – представяне на концепция за развитие на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

В определения срок допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати представят лично или чрез упълномощено лице в деловодството на НКИЗ, гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, концепция за развитие на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Документите изпратени чрез Български пощи или други изпълнители на куриерски услуги, трябва да са получени в деловодството на НКИЗ до определения краен срок.

Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и конкурса за възлагане на управление, за който кандидатства. В деловодството върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване.

В случай, че концепцията се представя по електронен път, тя следва да бъде подписана от кандидата с електронен подпис и изпратена до края на определения срок.

Оценяването на представените от участниците концепции за развитие на публичното предприятие се извършва съгласно Методика, утвърдена от Съвета на директорите на НКИЗ, представляваща приложение към настоящата публична покана (Методика/та).

Писмените материали се оценяват в десетдневен срок след получаването им от Комисията, като Кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00 се допускат до интервю. Кандидатите, допуснати до интервю се информират за датата и часа на провеждане на интервюто на посочения от тях електронен адрес.

Устна– интервю/събеседване с кандидатите.

С допуснатите до този етап се провежда събеседване, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговското дружество, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, наличие на административни, професионални и делови качества и др.

Оценката от представянето на интервюто се извършва съгласно Методиката. В десетдневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от Кандидатите, Комисията извършва крайно класиране и съобразно с резултатите, номинира Кандидати за всяка от позициите за член на орган на управление, за която се кандидатства.

Резултатите от Процедурата и номинираните Кандидати се предоставят на съвета на директорите на НКИЗ за вземане на решение, за което Кандидатите се уведомяват.

Договорите за възлагане на управлението с избраните кандидати за членове на съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД се сключват за срок от 5 години.

Приложения:

 • Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в конкурса;
 • Приложение № 2 – Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от Закона за публичните предприятия;
 • Приложение № 3 – Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия – за независими членове;
 • Приложение № 4 – Методика за оценяване, утвърдена от Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД;
 • Приложение № 5 – Информация за дружеството.

Споделете