Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ

Дата на обявяване: 21.09.2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на органите за управление на

“НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ

На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на петима членове на Съвета на директорите на “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ (трима представители на държавата и двама независими членове), които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1, съответно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: право, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг и публична администрация.

1.2. Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит, в т.ч. 3 години на ръководна длъжност, в областта на търговското право, управлението на предприятия или други стопански, административни или финансови дейности.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

2. Необходими документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ“, както и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка“ или по електронен път, адресирани до председателя на Комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура, и включват:

2.1. Заявление в свободен текст за участие в конкурса като независим член или като представител на държавата.

2.2. Автобиография (CV).

2.3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за някои от специалностите в т. 1.1.

2.4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит по посочените в т. 1.2. области (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др. документи).

2.5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (приложение № 1) – подава се от всички кандидати, вкл. и кандидатите независими членове.

2.6. Декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия – само за кандидатите независими членове (приложение № 2).

2.7. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. 1.

3. До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13, съответно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор по т. 2.

4. Конкурсът се провежда в два етапа – подбор и оценка на пригодността на кандидатите и процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата, като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите Комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на органите за управление и контрол.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

Писмените материали по предходната алинея се оценяват в десетдневен срок от Комисията за номиниране, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

5. Критерии и методика за оценка на кандидатите:

5.1. Писмената част (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието и да са предложени дългосрочни и средносрочни цели за развитието му, както и мерки за постигането им.

5.2. При оценката на писмената работа се отчитат уменията на кандидатите за яснота и стегнат стил на изложението, прецизно формулиране на целите и посочване на оптимални мерки за тяхното постигане, като бъдат посочени възможните рискове.

5.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

5.4. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

5.5. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • стратегическа компетентност
 • лидерска компетентност
 • управленска компетентност
 • ориентация към резултати
 • компетентност за преговори и убеждаване
 • работа в екип

5.6. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.

5.7. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

5.8. Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60%.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, до 16:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от деня следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса, в деловодството на Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч.

7. В Приложение № 3 към настоящата публична покана е дадена информацията за текущото състояние на предприятието, неговата стратегия и цели.

Приложения:

1. Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13_ЗПП

2. Декларация по чл. 23, ал. 2_ЗПП

3. Информация за текущото състояние на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, неговата стратегия и цели

Споделете