Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 27.08.2021
Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2021

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

На основание чл. 21 и във връзка § 3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономиката в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата (§ 1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на 2 (двама) представители на държавата за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В конкурсната процедура може да участва лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

1. Критерии за подбор. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: икономика, администрация и управление, публична администрация, маркетинг, финанси, право, счетоводство и контрол.

1.2. Професионален опит.

Минимум 7 години професионален опит по специалност/специалностите по т. 1.1.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

II. НАЧИН HA ПРОВЕЖДАНЕ HA КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

Конкурсната процедура се провежда по реда и при условията на Глава пета, Раздел III от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и включва следните етапи:

1. Подбор – допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор. До конкурса се допускат кандидатите, отговарящи на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и на критериите за подбор.

В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

2. Процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

Писмените материали (концепциите) се оценяват от Комисията за номиниране, в срок до 10 дни, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

В срок до 10 дни след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите комисията за номиниране извършва крайно класиране, като резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на компетентния орган на публичното предприятие за вземане на решение.

III. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

1. Писмена част

1.1. Писмената част (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието, да е разработен кратък обзор на структурата и дружествата в ДКК ЕАД, да са идентифицирани области за подобрение на ДКК ЕАД, да е разработен план за действие с посочени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за развитието му, мерки за изпълнението им, приоритет и срок за постигането им, рискове, да е посочена личната мотивация и приноса на кандидата в това отношение.

1.2. При оценката на писмената работа се отчитат уменията на кандидатите за яснота и стегнат стил на изложението, прецизно формулиране на целите и посочване на оптимални мерки за тяхното постигане, като бъдат посочени възможните рискове, задълбочено разбиране и познание на спецификата на структурата на ДКК ЕАД, уменията на кандидатите за идентифициране на областите за подобрение, наличие на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, идентифициран приоритет и срок.

1.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

1.4. Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

2. Устна част

2.1. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

2.2. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • стратегическа компетентност
 • лидерска компетентност
 • управленска компетентност
 • ориентация към резултати
 • компетентност за преговори и убеждаване
 • работа в екип

2.3. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието, за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба, техните умения за аналитично мислене и стратегическо планиране.

2.4. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

2.5. Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

3. Крайната оценка

Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата: крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, както и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес за връзка“ или по електронен път, адресирани до председателя на Комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура, и включват:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура (Приложение № 1).
 2. Автобиография (CV).
 3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.
 4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит (трудова книжка, служебна книжка или осигурителна книжка, извадка от ТРРЮЛНЦ или други документи, удостоверяващи професионалния опит).
 5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелства по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (Приложение № 2)
 6. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба, в деловодството на министерството на адрес: гр. София -1000, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на министерството.

В Приложение № 3 към настоящата публична покана е дадена информацията за предприятието.

Споделете