Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 27.06.2022
Крайна дата за подаване на документи: 30.06.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на органите за управление на

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ

На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката и индустрията в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ (трима представители на държавата), които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование, утвърден с ПМС 125 от 24.02.2002 г., в едно от следните професионални направления: „право“, „администрация и управление“, „икономика“, „обществени комуникации и информационни науки“ или „туризъм“.

1.2. Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит по специалност/специалности от професионалните направления по т. 1.1 и/или на ръководна позиция и/или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие и/или в други стопански, административни или финансови дейности.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

2. Необходими документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ“, както и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка“ и включват:

2.1. Заявление за участие в конкурса; (Приложение № 1);

2.2. Автобиография (CV);

2.3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за някои от специалностите в т. 1.1.

2.4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит по посочените в т. 1.2. области (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др. документи).

2.5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (Приложение № 2);

2.6. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. 1.

До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор по т. 1.

Конкурсната процедура включва следните етапи – подбор на кандидатите (проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор) и процедура по оценка, включваща две части – писмена и устна (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите Комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на органите за управление и контрол.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

Писмените материали по предходната алинея се оценяват в десетдневен срок от Комисията за номиниране, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

4. Критерии и методика за оценка на кандидатите:

4.1. Писмената част (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с дейността, стратегията и целите на публичното предприятие и да са предложени дългосрочни и средносрочни цели за развитието му, както и мерки за постигането им, като писмената работа (концепция) се оценява по следните критерии:

 • съответствие на разработената концепция с дейността, стратегията и целите на публичното предприятие;
 • практическа приложимост по отношение на дейността на публичното предприятие;
 • обоснованост на управленските цели и действия, както и мерки за постигането им;
 • очаквани резултати – ефективност на предложените мерки;
 • яснота, изчерпателност, логичност и стилова издържаност (увод, същинска част, анализ и заключение).

4.2. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

4.3. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

4.4. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • Познаване на нормативната уредба и дейността на публичното предприятие;
 • Професионална и управленска компетентност;
 • Лидерски умения;
 • Умения за преговори и убеждаване;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникационни умения

4.5. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.

4.6. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

4.7. Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60%.

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 3 (три) дневен от деня следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса, в деловодството на Министерство на икономиката и индустрията, гр. София, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.

6. В Приложение № 3 към настоящата публична покана е дадена информацията за текущото състояние на предприятието, неговата стратегия и цели.

Споделете