Loading...

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. СОФИЯ

Дата на обявяване: 13.12.2022
Крайна дата за подаване на документи: 23.12.2022

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ

На основание чл. 21 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономиката и индустрията в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на 2 (двама) членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ, от които 1 (един) представител на държавата и 1 (един) независим член.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В конкурсната процедура може да участва лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

1. Критерии за подбор. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“/ „магистър“ в едно от следните професионални направления: „право“, „администрация и управление“, „икономика“, „архитектура, строителство и геодезия“.

1.2. Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит по специалност/специалности от посочените професионални направления по т. 1.1 и/или на ръководна позиция и/или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

II. НАЧИН HA ПРОВЕЖДАНЕ HA КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

Конкурсната процедура включва следните етапи:

1. Подбор – допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор. До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор.

В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

2. Процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

Писмените материали (концепциите) се оценяват от Комисията за номиниране, в срок до 10 дни, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

В срок до 10 дни след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите комисията за номиниране извършва крайно класиране, като резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на компетентния орган на публичното предприятие за вземане на решение.

III. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

1. Писмена част

1.1. Писмената част (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието и да съдържа план за действие с посочени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за развитието му, мерки за изпълнението им, приоритет и срок за постигането им, както и да се посочи приноса на кандидата в управлението на предприятието.

1.2. Писмената работа (концепция) се оценява по следните критерии:

 • съответствие на разработената концепция с дейността, стратегията и целите на публичното предприятие;
 • практическа приложимост по отношение на дейността на публичното предприятие;
 • обоснованост на управленските цели и действия, както и мерки за постигането им;
 • очаквани резултати – ефективност на предложените мерки;
 • яснота, изчерпателност, логичност и стилова издържаност (увод, същинска част, анализ и заключение).

1.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията;
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията;
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията;
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията;
 • 1 – не отговаря на изискванията.

1.4. Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

2. Устна част

2.1. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията. Интервюто включва въпроси относно:

 • представената концепция;
 • познаване на нормативната уредба, регламентираща управлението на публичните предприятия, както и специалните норми, касаещи дейността на съответното публично предприятие – правомощия, отговорности, компетентности и др.;
 • познаване на дейността на дружеството;
 • умения и компетентности.

2.2. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • познаване на нормативната уредба и дейността на публичното предприятие;
 • професионална и управленска компетентност;
 • лидерски умения;
 • умения за преговори и убеждаване;
 • умения за работа в екип;
 • комуникационни умения.

2.3. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.

2.4. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията;
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията;
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията;
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията;
 • 1 – не отговаря на изискванията.

2.5. Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

3. Крайната оценка

Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата: крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ“, като се посочват „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка“ и включват:

 1. Заявление за участие в конкурса (приложение № 1);
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“ за някои от специалностите в посочените професионални направления по т. 1.1;
 4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит (трудова книжка, служебна книжка или осигурителна книжка, извадка от ТРРЮЛНЦ или други документи, удостоверяващи професионалния опит).
 5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (приложение № 2).
 6. Декларация по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия (приложение № 3).
 7. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. I.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва него лично или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба, в деловодството на министерството на адрес: гр. София -1000, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на министерството.

Комуникация с Комисията за номиниране може да бъде осъществена на следния имейл: nomination_mii@mi.government.bg.

Приложения:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура – образец;
 2. Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от ЗППобразец;
 3. Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП – образец;
 4. Информацията за публичното предприятие.

Споделете