Loading...

Публична покана за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 15.09.2022
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2022

На основание чл. 21 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономиката и индустрията в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на 5 (петима) членове на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София, от които 3 (трима) представители на държавата и 2 (двама) независими членове.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В конкурсната процедура може да участва лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

1. Критерии за подбор. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“/ „магистър“ в едно от следните професионални направления: „право“, „администрация и управление“, „икономика“, „архитектура, строителство и геодезия“.

1.2. Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит по специалност/специалности от посочените професионални направления по т. 1.1 и/или на ръководна позиция и/или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

II. НАЧИН HA ПРОВЕЖДАНЕ HA КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

Конкурсната процедура включва следните етапи:

1. Подбор – допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор. До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор.

В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

2. Процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

Писмените материали (концепциите) се оценяват от Комисията за номиниране, в срок до 10 дни, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

В срок до 10 дни след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите комисията за номиниране извършва крайно класиране, като резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на компетентния орган на публичното предприятие за вземане на решение.

III. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

1. Писмена част

1.1. Писмената част (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието и да съдържа план за действие с посочени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за развитието му, мерки за изпълнението им, приоритет и срок за постигането им, както и да се посочи приноса на кандидата в управлението на предприятието.

1.2. Писмената работа (концепция) се оценява по следните критерии:

 • съответствие на разработената концепция с дейността, стратегията и целите на публичното предприятие;
 • практическа приложимост по отношение на дейността на публичното предприятие;
 • обоснованост на управленските цели и действия, както и мерки за постигането им;
 • очаквани резултати – ефективност на предложените мерки;
 • яснота, изчерпателност, логичност и стилова издържаност (увод, същинска част, анализ и заключение).

1.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията;
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията;
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията;
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията;
 • 1 – не отговаря на изискванията.

1.4. Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

2. Устна част

2.1. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията. Интервюто включва въпроси относно:

 • представената концепция;
 • познаване на нормативната уредба, регламентираща управлението на публичните предприятия, както и специалните норми, касаещи дейността на съответното публично предприятие – правомощия, отговорности, компетентности и др.;
 • познаване на дейността на дружеството;
 • умения и компетентности.

2.2. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • познаване на нормативната уредба и дейността на публичното предприятие;
 • професионална и управленска компетентност;
 • лидерски умения;
 • умения за преговори и убеждаване;
 • умения за работа в екип;
 • комуникационни умения.

2.3. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.

2.4. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията;
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията;
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията;
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията;
 • 1 – не отговаря на изискванията.

2.5. Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

3. Крайната оценка

Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата: крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ“, като се посочват „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка“ и включват:

 1. Заявление за участие в конкурса (приложение № 1);
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“ за някои от специалностите в посочените професионални направления по т. 1.1;
 4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит (трудова книжка, служебна книжка или осигурителна книжка, извадка от ТРРЮЛНЦ или други документи, удостоверяващи професионалния опит).
 5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (приложение № 2).
 6. Декларация по чл. 23, ал. 2 от Закон за публичните предприятия – попълва се само от кандидатите за независими членове (приложение № 3).
 7. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. I.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба, в деловодството на министерството на адрес: гр. София -1000, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на министерството.

Комуникация с Комисията за номиниране може да бъде осъществена на следния имейл: nomination_mii@mi.government.bg.

Приложения:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура – Приложение № 1;
 2. Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от ЗПП – Приложение № 2;
 3. Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП – Приложение № 3;
 4. Информацията за публичното предприятие – Приложение № 4.

Споделете