Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 27.06.2022
Крайна дата за подаване на документи: 30.06.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове на органите за управление на

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ

На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката и индустрията в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ (трима представители на държавата), които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: икономика, финанси, счетоводство и контрол, бизнес администрация, право.

1.2. Професионален опит.

Минимум 7 години професионален опит, от които поне 3 години на ръководна длъжност, по специалност/специалностите по т. 1.1. и/или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

2. Необходими документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. СОФИЯ“, както и „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка“ и включват:

2.1. Заявление за участие в конкурса; (Приложение № 1);

2.2. Автобиография (CV);

2.3. Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за някои от специалностите в т. 1.1.

2.4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит по посочените в т. 1.2. области (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др. документи).

2.5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (Приложение № 2);

2.6. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи че кандидатът притежава опита, уменията и компетентностите по т. 1.

До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор по т. 2.

3. Конкурсната процедура включва следните етапи – подбор на кандидатите (проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор) и процедура по оценка, включваща две части – писмена и устна (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите Комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на органите за управление и контрол.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

Писмените материали по предходната алинея се оценяват в десетдневен срок от Комисията за номиниране, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

4. Критерии и методика за оценка на кандидатите:

4.1. Писмената част (концепцията) следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с дейността, стратегията и целите на публичното предприятие и да са предложени дългосрочни и средносрочни цели за развитието му, както и мерки за постигането им, като писмената работа (концепция) се оценява по следните критерии:

 • съответствие на разработената концепция с дейността, стратегията и целите на публичното предприятие;
 • практическа приложимост по отношение на дейността на публичното предприятие;
 • обоснованост на управленските цели и действия, както и мерки за постигането им;
 • очаквани резултати – ефективност на предложените мерки;
 • яснота, изчерпателност, логичност и стилова издържаност (увод, същинска част, анализ и заключение).

4.2. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

4.3. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

4.4. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • Познаване на нормативната уредба и дейността на публичното предприятие;
 • Професионална и управленска компетентност;
 • Лидерски умения;
 • Умения за преговори и убеждаване;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникационни умения

4.5. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.

4.6. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

4.7. Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60%.

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 3 (три) дневен от деня следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса, в деловодството на Министерство на икономиката и индустрията, гр. София, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.

6. В Приложение № 3 към настоящата публична покана е дадена информацията за текущото състояние на предприятието, неговата стратегия и цели.

Споделете