Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 05.03.2021

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономиката в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обявява конкурс за избор на 3 (трима) представители на държавата за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В конкурсната процедура може да участва лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

1. Критерии за подбор. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование, утвърден с ПМС 125 от 24.02.2002 г., в едно от следните професионални направления: „право“, „администрация и управление“, „икономика“, обществени комуникации и информационни науки“ или „туризъм“.

1.2. Професионален опит.

Минимум 5 години професионален опит по специалност/специалности от професионалните направления по т. 1.1 и/или на ръководна позиция и/или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие и/или в други стопански, административни или финансови дейности.

1.3. Други подходящи професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетентности в областта на стратегическото планиране и/или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

1.4. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП

II. НАЧИН HA ПРОВЕЖДАНЕ HA КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

Конкурсната процедура се провежда по реда и при условията на Глава пета, Раздел III от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и включва следните етапи:

1. Подбор – допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор. До конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия и отговарят на критериите за подбор.

В 7- дневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати за членове на органите за управление и контрол.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

2. Процедура по оценка, включваща две части – писмена (представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата в това отношение) и устна (интервю за проверка на компетентностите, знанията и уменията на кандидата), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняване на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

Писмените материали (концепциите) се оценяват от Комисията за номиниране, в 10-дневен срок, като кандидатите, получили оценка от писмената част, не по-ниска от определената в методиката, се канят за участие в интервю в посочен ден и час.

В 10-дневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите комисията за номиниране извършва крайно класиране, като резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на компетентния орган на публичното предприятие за вземане на решение.

III. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

1. Писмена част

1.1. Концепцията следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието и да са предложени дългосрочни и средносрочни цели за развитието му, както и мерки за постигането им.

1.2. При оценката на писмената работа се отчитат уменията на кандидатите за яснота и стегнат стил на изложението, прецизно формулиране на целите и посочване на оптимални мерки за тяхното постигане, като бъдат посочени възможните рискове.

1.3. Концепцията се оценява по 5-степенна скала от всеки член на Комисията, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

1.4. Кандидати, чиито концепции са оценени не по-ниско от „4“, се допускат до участие в интервю.

2. Устна част

2.1. С допуснатите до участие кандидати от писмената част се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

2.2. Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • стратегическа компетентност
 • лидерска компетентност
 • управленска компетентност
 • ориентация към резултати
 • компетентност за преговори и убеждаване
 • работа в екип

2.3. При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат техните умения за логичност, последователност на изложението, стил, лексика и терминология, точното, ясно, изчерпателно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението на дейността на предприятието за което кандидатстват, при съобразяване с приложимата нормативна уредба.

2.4. Оценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

2.5. Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

3. Крайната оценка

Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата: крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на представители на държавата за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ“, като се посочват „Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка“ и включват:

1. Заявление за участие в конкурсната процедура (приложение № 1).

2. Автобиография (CV).

3. Копие от диплома за висше образование с посочена придобита образователно-квалификационна степен.

4. Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит (трудова книжка, служебна книжка или осигурителна книжка, извадка от ТРРЮЛНЦ или други документи, удостоверяващи професионалния опит).

5. Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия (приложение № 2).

6. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и други документи, доказващи притежавания опит, умения и компетентности.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба, в деловодството на Министерство на икономиката на адрес: гр. София – 1000, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на министерството. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Приложения:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура – образец;
 2. Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия – образец;
 3. Информацията за публичното предприятие.

Споделете