Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за ликвидатор на „Тедимпекс“ ЕООД (л), гр. Хасково, „Екоел“ ЕАД (л), гр. Плевен, „Панагюрски мини“ ЕАД (л), с. Елшица, „Маджарово“ ЕАД (л), гр. Маджарово, „Мини-Перник“ ЕАД (л), гр. Перник, „Тилия“ ЕООД (л), гр. Кюстендил и “Месокомбинат-Плевен” АД (л), гр. Плевен

Дата на обявяване: 24.03.2023
Крайна дата за подаване на документи: 03.04.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на кандидати за ликвидатор на

„Тедимпекс“ ЕООД (л), гр. Хасково, „Екоел“ ЕАД (л), гр. Плевен, „Панагюрски мини“ ЕАД (л), с. Елшица, „Маджарово“ ЕАД (л), гр. Маджарово, „Мини-Перник“ ЕАД (л), гр. Перник, „Тилия“ ЕООД (л), гр. Кюстендил и “Месокомбинат-Плевен” АД (л), гр. Плевен

На основание чл. 221, т. 9 и чл. 156, ал. 2 от Търговския закон и във връзка чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономиката и индустрията, в качеството си на упражняващ правата на държавата, обявява процедура за подбор на ликвидатор на „Тедимпекс“ ЕООД (л), гр. Хасково, ЕИК 000884385, „Екоел“ ЕАД (л), гр. Плевен, ЕИК 129006995, „Панагюрски мини“ ЕАД (л), с. Елшица, ЕИК 822147683, „Маджарово“ ЕАД (л), гр. Маджарово, ЕИК 126003823, „Мини-Перник“ ЕАД (л), гр. Перник, ЕИК 823073588, „Тилия“ ЕООД (л), гр. Кюстендил, ЕИК 819378096 и “Месокомбинат-Плевен” АД (л), гр. Плевен, ЕИК 824105423.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В процедурата могат да кандидатстват само физически лица, които отговорят на изискванията на чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

1. Критерии за подбор. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Подходяща образователно-квалификационна степен.

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по едно от следните професионални направления: финанси, икономика, бизнес администрация, право, счетоводство и контрол.

1.2. Професионален опит

Минимум 5 години професионален опит по специалност/специалности от посочените професионални направления по т. 1.1.

II. НАЧИН HA ПРОВЕЖДАНЕ HA ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата включва следните етапи – подбор на кандидатите (проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор) и интервю. Подборът се извършва от Комисия, назначена със Заповед на министъра.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите Комисията извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

Комисията изпраща уведомления до допуснатите кандидати чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за участие в интервю в посочен ден и час.

Комисията изпраща уведомления и до недопуснатите кандидати, в което се посочват основанията за недопускането им.

Критерии и методика за оценка на кандидатите допуснати до интервю:

С допуснатите до участие кандидати се провежда интервю, като те се оценяват от всеки един член на Комисията по всички критерии по 5-степенна скала въз основа на предоставените отговори на въпросите на Комисията.

Критериите за оценка на кандидатите от интервюто, включват оценка на нивото на следните компетентности:

 • Познаване на нормативната уредба;
 • Професионална компетентност;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникационни умения;

При оценка на кандидатите при провеждане на интервюто се отчитат познаването на приложимата нормативна уредба и техните умения за аналитично мислене.

Оценката се извършва в 5-степенна скала, както следва:

 • 5 – напълно отговаря на изискванията
 • 4 – в голяма степен отговаря на изискванията
 • 3 – в средна степен отговаря на изискванията
 • 2 – в малка степен отговаря на изискванията
 • 1 – не отговаря на изискванията

Кандидати, оценката от интервюто на които е по-ниска от „4“, не подлежат на класиране в процедурата.

В срок до 10 дни след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите комисията извършва класиране, като резултатите се предоставят на компетентния орган за вземане на решение.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в процедура за подбор на кандидати за ликвидатор на „Тедимпекс“ ЕООД (л), гр. Хасково, „Екоел“ ЕАД (л), гр. Плевен, „Панагюрски мини“ ЕАД (л), с. Елшица, „Маджарово“ ЕАД (л), гр. Маджарово, „Мини-Перник“ ЕАД (л), гр. Перник, „Тилия“ ЕООД (л), гр. Кюстендил и “Месокомбинат-Плевен” АД (л), гр. Плевен“, както и Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес за връзка и включват:

 • Заявление за участие в конкурсната процедура (Приложение № 1);
 • Автобиография (CV).
 • Копие от диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за някои от специалностите в т. 1.1.
 • Документи, удостоверяващи необходимия професионален опит по посочените в т. 1.2 области (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и други документи).
 • Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. (Приложение № 2)

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба, в деловодството на министерството на адрес: гр. София -1000, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес e-docs@mi.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на министерството.

Информация за дружествата в процедура по ликвидация може да бъде намерена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Споделете