Loading...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 01.12.2020

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД, гр. София

I. Изисквания за заемане на длъжността:

1. До участие в конкурса ще бъдат допускани лица, които:

1.1. са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. имат завършено висше образование, което предпоставя знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията като управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД: инженерни науки, право, финанси, администрация и управление, икономика и др.;

1.3. имат най-малко 5 години професионален опит, в т.ч. опит в: областта на управлението и контрола на търговски дружества, предприятия или други стопански, административни или финансови дейности и/или търговското право, включително извършване на инженерингова дейност, и/или изготвяне, възлагане и изпълнение на проекти и програми, финансирани с различни, в това число и публични, средства;

1.4. са почтени и имат добра репутация, професионалните им качества и опит в областта на стопанското управление и/или финанси, стратегическото планиране и инженеринговата дейност в страната и чужбина, опазването на околната среда могат да спомогнат за насърчаване на нови възможности за успешно развитие на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД;

1.5. не са поставени под запрещение;

1.6. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство– до втора степен включително, на управител на същото публично предприятие;

1.11. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие по образец – Приложение № 1;

– Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8, т. 13 от ЗПП – Приложение № 2;

– Автобиография;

– Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

– Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от ЗПП и отговарят на критериите за подбор по т. I.

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД, гр. София“. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: office@stateconsolidationcompany.bg., до 17:00 ч. в определения краен срок, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от деня следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса на електронната страница на Министерството на икономиката, в деловодството на ДКК: гр. София, 1113, кв. „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 86, всеки работен ден от 9:00ч. до 17:00ч.

Когато документите се подават по пощата/куриерски услуги, същите трябва да са получени в деловодството на ДКК до крайния срок за подаване на документи.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. II и проверка на съответствието им с обявените в т. I изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за управител. Всеки кандидат се уведомява за резултата от проверката на посочения от него електронен адрес.

Втори етап: Процедура по оценка, включваща две части:

Писмена – представяне на концепция за развитие на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД.

Комисията за номиниране изпраща уведомления до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

В определения срок допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати представят лично или чрез упълномощено лице в деловодството на ДКК, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, концепция за развитие на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД. Документите изпратени чрез Български пощи или други изпълнители на куриерски услуги, трябва да са получени в деловодството на ДКК до определения краен срок.

Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и конкурса за възлагане на управление, за който кандидатства. В деловодството върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване.

В случай, че концепцията се представя по електронен път, тя следва да бъде подписана от кандидата с електронен подпис и изпратена до края на определения срок.

Оценяването на представените от участниците концепции за развитие на публичното предприятие се извършва съгласно Методика, утвърдена от Съвета на директорите на ДКК, представляваща приложение към настоящата публична покана (Методика/та).

Писмените материали се оценяват в седемдневен срок след получаването им от Комисията, като кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00 се допускат до интервю. Кандидатите, допуснати до интервю се информират за датата и часа на провеждане на интервюто на посочения от тях електронен адрес.

Устна– интервю/събеседване с кандидатите.

С допуснатите до този етап се провежда събеседване, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговското дружество, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, наличие на административни, професионални и делови качества и др.

Оценката от представянето на интервюто се извършва съгласно Методиката. В десетдневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите, Комисията извършва крайно класиране съобразно с резултатите.

Резултатите от Процедурата и номинираните кандидати се предоставят на съвета на директорите на ДКК за вземане на решение, за което кандидатите се уведомяват.

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД се сключва за срок от 5 години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и реда на чл. 56 от ППЗПП.

Приложения:

1. Образец на Заявление за участие в конкурса;

2. Образец на Декларация по чл.20, ал. 1, т.3-8, т.13 от Закона за публичните предприятия;

3. Методика, утвърдена от Съвета на директорите на ДКК;

4. Информация за „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД.

Споделете