Loading...

Разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2018 г.

Дата на обявяване: 13.02.2018

С ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. е утвърдено разпределение на средства в размер на 10 млн. лева за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от подотраслите рудодобив, уранодобив и въгледобив. Разпределението, отразено в програми, e както следва:

1. Програма за 2018 г. на дружествата, извършващи дейности по реда и условията на ПМС № 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива – Приложение 1.

2. Програма за 2018 г. на дружествата, извършващи дейности по реда и условията на ПМС № 140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощностиПриложение 2.

3. Програма за 2018 г. на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД, извършващо дейности по реда и условията на ПМС № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина – Приложение 3.

Споделете