Loading...

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 14.02.2018
Крайна дата за подаване на документи: 21.02.2018

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява повторна процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 000 000 лева за рефинансиране на търговски заем и оборотен кредит в размер на 5 000 000 лева за покриване на оперативни разходи на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК.

Поканата може да видите тук.

Приложение № 1проект на договор;

Приложение № 2образец на оферта;

Приложение № 3скица на дълготрайни материални активи – недвижими имоти (земи), собственост на „София Тех Парк“ АД;

Приложение № 4образец на декларация относно спазване на изискванията по Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Споделете