Loading...

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване: 22.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 100 000 лева за покриване на инвестиционни разходи, оперативни разходи и издаване на банкови гаранции на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК.

Обявата може да видите тук.

Приложение № 1проект на договор;

Приложение № 2образец на оферта;

Приложение № 3скица на дълготрайни материални активи – недвижими имоти (земи), собственост на „София Тех Парк“ АД;

Приложение № 4образец на декларация, с която участникът декларира, че не е свързано лице със „София Тех Парк“ АД по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Споделете