Loading...

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 21.06.2017
Крайна дата за подаване на документи: 28.06.2017

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 8 500 000 лева за финансиране на разходите по проект № BG16RFOP002-1.003-0001 Фаза 2 на проект “Създаване на научно-технологичен парк”, който се изпълнява по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК

Обявата може да видите тук.

Приложение № 1проект на договор;

Приложение № 2образец на оферта;

Приложение № 3схема на дълготрайни материални активи – недвижими имоти (земи), собственост на “София Тех Парк” АД;

Приложение № 4образец на декларация относно спазване на изискванията по Общите условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Споделете