Loading...

Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

Дата на обявяване: 04.01.2012
Крайна дата за подаване на документи: 17.02.2012

МИЕТ обявява откита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013″, при следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013″.

Приложения:

Решение

Обявление

Документация за участие

Комуникационен план

Приложения

Разяснения от 01.02.2012 г.

Разяснения от 06.02.2012 г.

Разяснения от 10.02.2012 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (21.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (09.03.2015г.)

Информация за изпълнение – АОП (21.01.2015г.)

Информация за изпълнение – АОП (23.02.2015г.)

Информация за гаранция за изпълнение (17.03.2015)

Споделете