Loading...

Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Инов„ации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции:

Дата на обявяване: 03.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 17.03.2016

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: София, ул. “Славянска” № 8 отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет с предмет:

„Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции:

1 „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”;

2 „Логистично осигуряване на обученията за кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”.

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка /качено на 03.02.2016г./

Решение /качено на 03.02.2016г./

Обявление /качено на 03.02.2016г./

Анекс /качен на 03.02.2016г./

Документация за участие /качена на 03.02.2016г./

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-0003 /към преписка № ПК-ИК-9/30.12.2015 г./

Споделете