Loading...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с обща полезна площ 897 кв. м., в т.ч., 502 кв.м. полезна площ на партерен етаж и 395 кв.м. в сутерен

Дата на обявяване: 28.11.2019

Министерството на икономиката обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с обща полезна площ 897 кв. м., в т.ч., 502 кв.м. полезна площ на партерен етаж и 395 кв.м. в сутерен, разположен в административната сграда на Министерството на икономиката със следните условия:

Начална месечна тръжна цена: 8757.12 лв., без ДДС;

Срок на договора за наем: 10 г.;

Размер на депозита за участие в търга – 50 000 лв.;

Заповед РД-16-1930/28.11.2019 г.

Оглед: до 17:30 ч. на 03.01.2020 г.;

Търгът ще се проведе на 06.01.2020 г. от 11 ч. в административната сграда в гр. София, ул. “Славянска” № 8;

Тръжна документация:

Одобрената тръжна документация се получава в деловодството в административната сграда на Министерството на икономиката, гр. София, ул. «Славянска» № 8, след заплащане на таксата в размер на 500 лв. (петстотин) лв. с ДДС, платени чрез Пос терминал, находящ се в същата сграда или по банкова сметка на министерството: Българска народна банка, IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

За справки: тел: 02/9407020 и 02/9407650.

Заповед РД-16-10/09.01.2020 г. за определяне на „КОЛОР БГ” ООД за участник, спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект: клуб – ресторант, разположен в административната сграда на Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 2, описан в АДС № 07873/01.03.2012 г. на Областната администрация на област София

Споделете