Loading...

Удължава срока на обява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 01.09.2022
Крайна дата за подаване на документи: 05.10.2022

“Българска агенция за експортно застраховане” (БАЕЗ) ЕАД, гр. София удължава срока до 05.10.2022 г. вкл. по стартиралата на 01.09.2022 г. процедура за набиране на оферти с предмет

„Извършване на независим финансов одит на отчетната 2022 година от регистрирани одитори съгласно чл. 101 от Кодекса за Застраховане“

С настоящата обява БАЕЗ ЕАД набира оферти за извършване на следните дейности:

  1. Извършване на независим финансов одит на отчетната 2022 година от регистрирани одитори съгласно чл. 101 от Кодекса за Застраховане;
  2. Договорени процедури за отчетната 2022 година съгласно МСССУ 4400 в изпълнение на чл. 126 от Кодекса за Застраховане;

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2021 г. е в размер на 73 072 хил. лева (от които 42 188 хил. лева е сумата на актива на баланса и 30 884 хил. лв. са приходите без оборотни данъци).

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

  1. Да са физически или юридически лица, регистрирани одитори по смисъла на Закона за независимия финансов одит. Обстоятелството се проверява в публичния регистър https://www.ides.bg;
  2. да отговарят на изискванията на чл. 101, чл. 101а от КЗ и Критериите за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България, приети с Решение по протокол № 27 от 07.04.2017 г. на КФН (”Критериите”).

В 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата на сайта на „БАЕЗ“ ЕАД – https://www.baez.bg, офертите трябва да се представят в затворен и запечатан плик на адрес: „БАЕЗ“ ЕАД, гр. София – 1301, бул. „Ал. Стамболийски“ 55, ет. 1, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита и договорените процедури;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти – телефон: 02/923 69 11

Споделете