Loading...

“Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 15.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София, ул.Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: “Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орган, чрез организиране и провеждане на обучения, семинари и обмяна на опит”.

Решение за откриване (изпратено на 12.02.2019 г. в РОП, публикувано на 15.02.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 12.02.2019 г. в РОП, публикувано на 15.02.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 15.02.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 15.02.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 15.02.2019 г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 27.02.2019 г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 12.03.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван на 09.04.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 22.04.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи №№ 1-4 (публикувани в профила на купувача на 03.06.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 03.06.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 03.06.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 15.08.2019 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 19.08.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 19.08.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 29.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 29.01.2021 г./

Споделете