Loading...

„Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 30.11.2018

При подготовка на документацията за обществена поръчка е участвало външно лице, а именно Ивайло Стоянов с № ВЕ -1112 от Списъка на АОП по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП, във вр. с договор № 81/07.11.2018г. Същият е изготвил Методика за оценка на офертите, образец на техническо предложение, участвал е в обсъждането на необходимите документи за подготовка на документацията по обществената поръчка, които при откриване на процедурата ще бъдат публикувани на Профила на купувача, в рубрика Обяви и търгове, Процедури.

Споделете