Loading...

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Канев” АД, гр. Русе обявява търг за продажба на недвижим имот

Дата на обявяване: 20.04.2022

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Канев” АД, гр. Русе обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК.

Под № 379 е обявена следната продажба:

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/379

Споделете