Loading...

Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 23.02.2018
Крайна дата за подаване на документи: 07.03.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, с адрес гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана по процедура, съгласно чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково спразумение СПОР-28 от 21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл.83, ал.3 и ал.4 от ЗОП (публикувана на 23.02.2018г. в профила на купувача)

Техническа спецификация (публикувана на 23.02.2018г. в профила на купувача)

Договор – стандартизиран образец (публикуван на 23.02.2018г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 23.02.2018г. в профила на купувача)

Примерен образец на банкова гаранция (публикуван на 23.02.2018г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 23.02.2018г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 23.02.2018г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 01.03.2018г. в СЕВОП и профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван на 09.03.2018г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано в профила на купувача на 19.03.2018г.)

Протоколи № 1 и №2 (публикувани в профила на купувача на 27.03.2018г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 27.03.2018г.)

Решение за прекратяване (публикувано в профила на купувача на 27.03.2018г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 12.04.2018 г., публикувано в РОП на 16.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Споделете