Loading...

Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 10.01.2018
Крайна дата за подаване на документи: 22.01.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, с адрес гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана по процедура, съгласно чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково спразумение СПОР-28 от 21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл.82, ал.3 и 4 от ЗОП (публикувана на 10.01.2018г.)

Техническа спецификация (публикувана на 10.01.2018г.)

Проект на договор (публикуван на 10.01.2018г.)

Образезц на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикуван на 10.01.2018г.)

Примерен образец на банкова гаранция (публикуван на 10.01.2018г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 23.01.2018 г. в профила на купувача)

Протоколи № 1 и № 2 (публикувани на 30.01.2018 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 30.01.2018 г. в профила на купувача)

Решение за прекратяване (публикувано на 30.01.2018 г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 16.02.2018 г., публикувано в РОП на 19.02.2018 г., публикувано на 19.02.2018 г. в профила на купувача)

Споделете