Loading...

„Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Дата на обявяване: 30.11.2020
Крайна дата за подаване на документи: 14.12.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана по процедура на вътрешен конкурентен избор, съгласно чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково спразумение СПОР-28 от 21.12.2017 г. (Допълнително споразумение № 1/ 25.04.2018 г. и Допълнително споразумение № 2/ 13.08.2020 г.) за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Покана по чл. 83, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 30.11.2020 г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Техническа спецификация (публикувана на 30.11.2020 г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Договор – образец (публикуван на 30.11.2020 г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 30.11.2020 г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Образец на Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (видимо в СЕВОП от 30.11.2020 г.)

Образец на Ценово предложение в СЕВОП (видимо в СЕВОП от 30.11.2020 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 17.12.2020 г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Протокол (публикуван на 23.12.2020 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 23.12.2020 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 23.12.2020 г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 18.01.2021 г. в РОП, публикувано на 21.01.2021 г. в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 21.01.2021г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 20.07.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 20.07.2021 г./

Споделете