Loading...

„Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Дата на обявяване: 05.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.02.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, с адрес гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана по процедура, съгласно чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково спразумение СПОР-28 от 21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Покана по чл.83, ал.3 и ал.4 от ЗОП (публикувана на 05.02. 2019г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Техническа спецификация (публикувана на 05.02.2019г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Договор – образец (публикуван на 05.02.2019г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Образец на Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 05.02.2019г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Примерен образец на банкова гаранция (публикуван на 05.02.2019г. в профила на купувача и в СЕВОП)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (видимо в СЕВОП от 05.02.2019 г.)

Ценово предложение в СЕВОП (видимо в СЕВОП от 05.02.2019 г.)

Съобщение за отваряне на Ценови предложения (публикувано на 27.02.2019 г. в прифила на купувача и в СЕВОП)

Протокол (публикуван в Профила на купувача на 15.03.2019г. и видим в СЕВОП)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 15.03.2019г. и видим в СЕВОП)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 15.03.2019г. и видимо в СЕВОП)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 07.05.2019 г. в РОП, публикувано на 09.05.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 09.05.2019 г.

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 25.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 25.01.2021 г./

Споделете