Loading...

“ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 12.06.2017
Крайна дата за подаване на документи: 22.06.2017

На основание чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала, “ВМЗ” EАД гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

1. Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.1. Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.;

1.3. Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити(такси, комисионни, лихвени проценти), гаранции и др.;

2. Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1. Критерия за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта;

2.2. Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 40 на сто;

2.2.1.1. Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащания, развитие на клонова мрежа;

2.2.2. Количествени показатели с обща тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

2.2.2.1. За групата финансови услуги “Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия(лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

2.2.2.2. За групата финансови услуги “Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

2.2.2.3. За групата финансови услуги ” Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4. При количествените показатели за основен показател се счита цената на предоставената услуга(лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

Офертите на кандидатите за участие в конкурса следва да съдържат предложения за предоставяне на посочените в т.1 финансови услуги

Оферти за участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на закона за кредитните институции се подават от кандидатите в запечатан непрозрачен плик в седалището на ВМЗ ЕАД на следния адрес – гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” №1.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на офертите – 10 дни от датата на публикуване на Поканата.

Споделете