Loading...

„Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции“

Дата на обявяване: 08.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 14.10.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София,ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции“, както следва:

Позиция 1: „Закупуване и доставка на настолни компютри за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 2: „Закупуване и доставка на монитори за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 3: „Закупуване и доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 4: „Закупуване и доставка на външни хард дискове за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ .

Позиция 5 „Закупуване и доставка на скенери“. Позицията ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност.

Позиция 6 „Закупуване и доставка на принтер съвместим с наличното TEMPEST SDIP 27 Level A оборудване, външен USB adapter и непрекъсваемо токозахранване UPS“. Позицията ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност.

Решение за откриване (изпратено на 5.8.2019г. в РОП, публикувано на 8.8.2019г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 5.8.2019г. в РОП, публикувано на 8.8.2019г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 8.8.2019г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 8.8.2019г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 8.8.2019г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано на 20.08.2019г. в профила на купувача)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (изпратено на 21.08.2019г. в РОП, публикувано на 26.08.2019г. в РОП и в профила на купувача, след публикуване на обявлението в ОВ на ЕС и РОП на 26.08.2019г.)

Актуална Техническа спецификация, след изменение по отношение на обособена позиция 3, съгласно Решение № РД-16-1414/21.08.2019г. (публикувана на 26.08.2019г. в профила на купувача)

Протокол 1 (публикуван на 28.10.2019г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови параметри (публикувано в профила на купувача на 12.11.2019г.)

Договор по позиция 6 /публикуван в профила на купувача на 05.12.2019 г./

Протоколи с №№1-3 (публикувани в профила на купувача на 27.01.2020г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 27.01.2020г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 27.01.2020г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 30.03.2020г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 02.04.2020г. ОВ на ЕС, РОП и профила на купувача)

Договор по позиция 4 (публикуван в профила на купувача на 02.04.2020г.)

Допълнително споразумение към договор по позиция 4 /публикувано в профила на купувача на 15.04.2021 г./

Обявление за възложена поръчка по позиции 1, 2 и 3 (изпратено на 03.04.2020г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 06.04.2020г. в РОП и в профила на купувача)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 06,04,2020 г./

Договор по позиция 2 /публикуван в профила на купувача на 06,04,2020 г./

Договор по позиция 3 /публикуван в профила на купувача на 06,04,2020 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 17.08.2020 г.,публикувано в профила на купумача на 17.08.2020 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 10.09.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 10.09.2020 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 10.09.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 10.09.2020 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 15.04.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 15.04.2021 г./

Споделете