Loading...

Oдобряване на гаранции

Oдобряване на гаранции на правни субекти, установени в България и контролирани от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава, в съответствие с изискванията на чл. 9, т. 4 от Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1092

Съгласно разпоредбите на чл. 9 от Регламент 2021/697 получателите и подизпълнителите, участващи в подкрепеното от Фонда действие, трябва да са установени в ЕС или в асоциирана държава, и върху тях да не се упражнява контрол от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава. За целите на регламента „контрол“ означава способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти.

Съгласно предвидената в чл. 9 ал. 4 от Регламента дерогация правен субект, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и върху който се упражнява контрол от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава, може да участва във финансирано по програмата действие само при условие, че същият предостави на Европейската комисия гаранции, одобрени от съответната държава, в която е установен субекта, че участието му не противоречи на:

а) интересите в областта на сигурността и отбраната на ЕС и неговите държави членки в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) съгласно дял V от Договора за ЕС (ДЕС);

б) целите, посочени в член 3 от Регламента;

в) разпоредбите на членове 20 и 23 от Регламента относно собствеността върху резултатите от действията в областта на научните изследвания и развойната дейност.

Правни субекти, установени в България и контролирани от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава, могат да кандидатстват за одобряване на гаранции по чл. 9, т. 4 от Регламента като подадат в Министерството на икономиката и индустрията заявление в свободен текст. Заявлението се адресира до дирекция МКТС и се завежда в деловодството на МИИ.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. попълнена от заявителя Декларация за контрол върху собствеността (Приложение 6 към формуляра за подаване на документи за кандидатстване по Европейския фонд за отбрана) – на български и английски език;
  2. попълнен от заявителя формуляр за гаранции – на български и английски език;
  3. други документи, доказващи, че участието на контролирания субект не противоречи на:

а) интересите в областта на сигурността и отбраната на ЕС и неговите държави членки в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) съгласно дял V от Договора за ЕС (ДЕС);

б) целите, посочени в член 3 от Регламента;

в) разпоредбите на членове 20 и 23 от Регламента относно собствеността върху резултатите от действията в областта на научните изследвания и развойната дейност.

Лицето, обект на контрол от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава, следва да докаже, че е въвело мерки, за да се гарантира, че:

  1. контролът върху юридическото лице не се упражнява по начин, който възпрепятства, ограничава или компрометира способността му да извършва необходимите действия и да постига резултати, и който налага ограничения по отношение на инфраструктура, съоръжения, активи, ресурси, интелектуална собственост или ноу-хау, необходими за извършване на действията по Европейския фонд за отбрана;
  2. неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава няма достъп до чувствителна информация, свързана с действието, а служителите или други лица, участващи в действието, имат разрешение за достъп до национална класифицирана информация, издадено от държава членка или асоциирана държава, ако е необходимо;

3. правата на интелектуална собственост, произтичащи от действието, и резултатите от действието остават при получателя по време и след изпълнение на действието и не подлежат на контрол или ограничение от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава; същите няма да се трансферират/изнасят извън пределите на държавите, отговарящи на критериите за допустимост, или от субекти, неотговарящи на тези критерии, без одобрението на допустимата държава, в която е установен участникът, и в съответствие с целите на Европейския фонд за отбрана.

За информация: Светлин Стефанов, държавен експерт, отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността“, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, тел. 02/940 74 10, е-мейл: sv.stefanov@mi.government.bg

Споделете