Loading...

Стратегия за европейска отбранителна индустрия

На 5 март 2024 г. Европейската комисия представи първия в историята на Европейския съюз (ЕС) стратегически документ с фокус върху отбранителната индустрия – Стратегията за европейска отбранителна индустрия (European defence industrial strategy – EDIS).

Стратегията отразява актуалните предизвикателства пред отбранителната индустрия, поставя насоки за нейното развитие през следващото десетилетие и установява стратегическа дългосрочна рамка за повишаване на нейните способности. EDIS извежда като основна цел пред държавите членки (ДЧ) на ЕС необходимостта да се инвестира повече, по-добре, заедно и в рамките на Европа. За постигането й EDIS представя конкретни мерки, които са свързани с :

  • подкрепа на ДЧ за по-ефективно формулиране на техните общи нужди от отбранително оборудване и за стимулиране на сътрудничеството им във фазата на придобиване;
  • осигуряване на наличности от всички необходими отбранителни изделия, независимо от обстоятелствата и времевия хоризонт;
  • подкрепа на инвестиции от страна на ДЧ и индустрията за разработване и производство на отбранителните технологии и системи на бъдещето;
  • повишаване на сигурността на доставките;
  • осигуряване на адаптирането на европейската отбранителна индустрия към новата среда за сигурност чрез подкрепа с национални и европейски финансови средства;
  • популяризиране на култура за отбранителна готовност, включително чрез призив за преразглеждане на политиката на кредитиране на Европейската инвестиционна банка;
  • включване на Украйна в европейските инициативи за подкрепа на отбранителната промишленост и стимулиране на сътрудничеството между европейската и украинската отбранителна индустрия;
  • обединяване на усилия с НАТО, стратегически, единомислещи и международни партньори и разширяване на сътрудничеството с Украйна.

EDIS въвежда индикатори за установяване на прогреса за постигане на поставените цели, които предвиждат до 2030 г. ДЧ да закупуват минимум 40 % от отбранителното си оборудване чрез съвместно придобиване, минимум 35 % от стойността на европейския отбранителен пазар да се формира от вътрешнообщностна търговия и минимум 50 % от бюджетите за придобиване да бъдат изразходвани в рамките на ЕС (като до 2035 г. е предвидено този дял да достигне 60 %).

Като непосредствено и основно средство за изпълнение на стратегията Европейската комисия на 5 март 2024 г. внася законодателно предложение за създаване на Програма за европейска отбранителна промишленост (EDIP), която ще обхваща периода 2025 – 2027 г. и ще осигури ресурс от 1,5 милиарда евро за изпълнение на поставените амбициозни цели в сферата на европейската сигурност и отбрана.

Допълнителна информация за EDIS и EDIP може да бъде намерена на интернет страницатата на Европейската комисия – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1321

Споделете