Loading...

Административно обслужване

Директор Христо Ивановски
h.ivanovski@mi.government.bg
02 940 7542
София, ул. "Славянска" №8
9.00-17.30

Дирекция “Административно обслужване” има следните функции:

– Осигурява дейността по приемането на предложения и сигнали от граждани и представители на организации, включително изслушването на техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

– Осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на “едно гише”;

– Координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за заседанията на Министерския съвет;

– Организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети за изпълнението й;

– Организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;

– Организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;

– Извършва вписвания в Административния регистър;

– Извършва дейността по заверката на документи, издадени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, включително от министерствата и ведомствата, на които Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е правоприемник;

– Организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

– Координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им;

– Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Споделете