Loading...

Администриране и контрол на икономически дейности

Директор Теменужка Янкова
t.yankova@mi.government.bg
+359 2 940 7211
гр. София, ул. „Славянска“ № 8
9:30 - 17:30

Дирекция „Администриране и контрол на икономически дейности“ има следните функции:

 • организира издаването на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, води регистри, провежда превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите за следните търговски дейности:

а) производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство;

б) производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и лица, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, включително като осъществява взаимодействие с „Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД;

в) прекурсори на наркотични вещества;

г) извършва и други дейности, свързани с лицензионни и регистрационни режими, които са възложени от министъра;

 • прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на Република България;
 • води и поддържа Регистър за търговските намерения по нормативно определения кръг от стоки; приема, обработва и издава документи за внос и износ в съответствие с конкретния нормативен акт;
 • администрира регулативни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни;
 • води и поддържа публичен Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;
 • организира, координира и контролира цялостния процес, свързан с регулацията в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързаните с тях изделия, като изготвя проекти на нормативни актове на национално ниво за регулиране на дейностите в сектора; въвежда в националното законодателство изискванията на правото на Европейския съюз в тази област; изразява становища по проекти на нормативни актове на Европейския съюз и др.;
 • администрира режима по предоставяне на уведомления от производителите и вносителите на нови тютюневи изделия и на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, преди пускането им на българския пазар;
 • администрира режима по предоставяне на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене преди пускането им на българския пазар;
 • поддържа Публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;
 • поддържа Публичен регистър на лицата с издадени и отнети разрешения за производство на тютюневи изделия;
 • поддържа Публичен регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности с нефт и продукти не нефтен произход;
 • цялостно обезпечава процедурите по регистрация по глава втора от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП);
 • участва в осъществяването на контрола по ЗАРИДСНПНП;
 • организационно-технически подпомага работата на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, към министъра;
 • осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра по ЗАРИДСНПНП;
 • осъществява взаимодействие с Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Държавна агенция „Национална сигурност“ и с представителните браншови организации на лица, които осъществяват икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП;
 • участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информация във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на ЕС – за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти, и участва със свои представители;
 • изготвя информация за състоянието на регулираните дейности, прави предложения за нормативни промени с оглед на функционалната си компетентност, изготвя оценки на въздействие, когато е необходимо;
 • подпомага дирекция „Икономическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
 • цялостно обезпечава дейността и подпомага министъра по Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт;
 • участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Споделете