Loading...

Човешки ресурси и организационно развитие

Директор Иванка Раичкова
i.raichkova@mi.government.bg
02 940 7601, 02 940 7769
София, ул. "Княз Александър І" №12
9:00 - 17:30

Дирекция “Човешки ресурси и организационно развитие” има следните функции:

Прилага подходящи политики и стратегии по управлението и развитието на човешките ресурси в държавната администрация в съответствие със стратегическите цели на министерството и за оптимизиране на организационната структура.

Разработва и прилага: система за наемане и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценка на трудовото изпълнение, заплащане и развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация и проектиране на работните места.

Участва в планирането на потребности от нови служители за администрацията и методически подпомага дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството.

Организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в министерството.

Организира процеса по назначаването на служители в министерството.

Осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения; изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения и с дългосрочно командироване на служителите, в съответствие с действащото законодателство; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета.

Координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията.

Разработва проекти на длъжностните разписания.

Съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет.

Извършва съгласувателните процедури при определяне, назначаване и освобождаване на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, пряко назначавани или предлагани от него.

Изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и анализира дейностите по обучението.

Консултира ръководители и служители по прилагането на процедурите и по проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси.

Извършва проучвания сред служителите за повишаване на организационната култура и подобряване условията на труд.

Подготвя становища по проекти на актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

Осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служителите, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството е било признато за незаконно.

Води регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) по отношение на служителите в администрацията и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра и техните заместници, пряко назначавани от него.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството в частта по численост на персонала и разходваните средства за възнаграждения, включително за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра; участва и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на човешките ресурси.

Споделете