Loading...

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Главен секретар Емилия Янева
e.yaneva@mi.government.bg
02 940 7420
София, ул. "Славянска" №8
9:00 - 17:30

Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.

Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

  1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
  3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Министерството;
  4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;
  5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;
  6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
  7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;
  8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.

Споделете